Služba FTP

11.10.2016 18:55

Prenos súborov - FTP

Prenos súborov FTP – File Transport Protocol - je jedna zo základných služieb Internetu. Umožňuje prenos súborov medzi počítačmi  v sieti bez ohľadu na OS a rozdielnosť  spôsobov  uchovávania  súborov.
Je to služba klient – server. Lokálny počítač je obvykle klientom. Na ňom sa vyvoláva príkaz FTP, ktorý spúšťa klienta služby a inicializuje spojenie. Cieľový počítač sa stáva serverom. Na ňom klient aktivuje FTP démona, ktorý vykonáva úlohu programového servera. Medzi klientom a serverom sa vytvorí spojenie a až potom sa môže začať prenos súborov.

V priebehu vytvárania spojenia musí klient oznámiť serveru prihlasovacie meno (meno účtu alebo login) a heslo (password). Prenos súborov je teda zabezpečená služba, ktorú nie je možné používať medzi ľubovoľnými počítačmi. Najčastejšie sa táto služba používa v dvoch prípadoch:

 • používateľ má na vzdialenom počítači účet, napr. tam má svoje WWW stránky, ktoré občas aktualizuje
 • prenos súborov z anonymných FTP serverov na lokálny počítač. Anonymous FTP servre sú počítače, kde sú uložené voľne šíriteľné súbory (public domain programy, shareware, freeware)

V prvom prípade užívateľ zadáva svoje prihlasovacie meno a jemu príslušné heslo, v druhom prípade platí dohoda, že ako užívateľské meno sa zadáva slovo anonymous a ako heslo užívateľova plná e-mailová adresa. Dnes už existuje veľa klientov, ktorý, keď sú správne nakonfigurovaní, dokážu vytvoriť anonymné FTP spojenie automaticky.
Súbory na anonymných  FTP servroch je  možné prehrávať len jediným  smerom, a to k  sebe na lokálny počítač. V Internete existuje vyše 1000 anonymných FTP serverov. Pri  sťahovaní informácii je dôležité  zachovať pravidlo, že anonymný server má  byť čo najbližšie k lokálnemu  počítaču. Niktoré univerzitné ftp servre:

ftp.elf.stuba.sk - STU fakulta elektortechniky a informatiky
ftp.tuzvo.sk - TU Zvolen
ftp.upjs.sk - UPJŠ Košice
ftp.muni.cz - Masarykova univerzita Brno

Klienti služby FTP

K prenosu súborov je možné použiť tieto programy:

 • jednoúčelový (špeciálny) klient FTP
 • WWW prehliadač a vykonať prenos súborov pomocou jeho univerzálnych vlastností.

Zásadný rozdiel medzi týmito spôsobmi je v tom, že:

 • jednoúčelový klient pracuje rýchlejšie a umožňuje prenos súborov obidvoma smermi
 • práca s WWW prehliadačom je pomalšia (na každú akciu sa znova nadväzuje FTP spojenie) a obvykle je možný prenos súborov len zo servera na klienta

Postup pri prenose súborov

Postup je nezávislý od toho, aký klient je použitý. Vždy je potrebné vykonať tieto úkony:

 1. Aktivovať klienta a zadať mu:
  1. doménové meno FTP servera alebo jeho IP adresu
  2. meno užívateľa, pod ktorým sa pristupuje na server
  3. heslo, ktorým je užívateľ chránený
 2. V adresárovej štruktúre servera vyhľadať cieľový adresár.
 3. Na lokálnom počítači vyhľadať lokálny adresár, do ktorého sa prenesie súbor zo servera alebo adresár, kde sú uložené súbory, ktoré majú byť prenesené na server.
 4. Nastavit prenosový mód -  ASCII alebo BINARY ; v textových klientoch je ešte vhodné zapnúť signalizáciu postupu prenosu (príkaz HASH )
 5. V grafických klientoch vyznačiť prenášané súbory a príslušným tlačidlom spustiť prenos ; v textových klientoch napísať príkaz pre prenos len s menom súboru (t.j. bez adresára; ani v prípade premenovania súboru sa nesmie v príkaze pre prenos použiť adresár !!!)
 6. Po úspešnom prenose ukončiť (zatvoriť) spojenie.

Prenosový mód sa určuje podľa obsahu súboru.
Textové súbory sa prenášajú v ASCII móde, binárne v BINARY móde. Väčšina grafických klientov si prenosový mód dokáže voliť automaticky, ale najlepšie je, podľa obsahu súboru ho nastaviť ručne.
V ASCII móde sa prenášajú súbory s príponou .TXT, .LST, .HTML a .HTM
V BINARY móde sa prenášajú vykonateľné moduly s príponou .EXE alebo .COM a všetky archívy charakterizované príponou napr. .ZIP, .ARC, .LHZ, .LHA, .RAR, .TAR, .GZ, .Z alebo .TGZ.

Textoví klienti FTP

Textový klient sa používa najčastejšie v znakovom prostredí systému UNIX alebo v prostredí konzoly Windows. Užívateľ priamo píše príkazy, preto ich musí ovládať.
Príkazy sa píšu za znaky ftp> , čo je odozva FTP klienta.

Príkazy pre prenos súborov 

Prehľad najpoužívanejších príkazov

 • open SERVER - nadviazanie FTP spojenia so SERVERom, napr. open ftp.tuzvo.sk; po nadviazaní spojenia je uživateľ vyzvaný slovom User, aby zadal svoje prihlasovacie meno a slovom Password:, aby zadal svoje heslo, ktoré sa nezobrazuje; ak je meno servera uvedené v povelovom riadku, príkaz open sa nepoužíva
 • user UŽÍVATEĽ - zadanie mena užívateľa; k zadaniu hesla je užívateľ vyzvaný slovom Password:; príkaz sa používa po neúspešnom prihlásení sa server príkazom open
 • cd ADRESÁR - zmena adresára na serveri
 • dir - výpis obsahu adresára na serveri
 • lcd ADRESÁR - zmena adresára na lokálnom počítači, napr: lcd c:\html\ziluni
 • asc - nastavenie prenosového módu textových súborov
 • bin - nastavenie prenosového módu binárnych súborov
 • hash - zapnutie značenia prenosu (za každých 1024 alebo 2048 prenesených znakov je vypísaný znak #)
 • put SÚBOR1 [SÚBOR2] - prenos súboru na server; SÚBOR1 je meno súboru na lokálnom počítači, SÚBOR2 je meno súboru na serveri; ak sa nepožaduje premenovanie, SÚBOR2 sa neudáva; napr. put cennik.htm alebo put cennik.htm cennik.html
 • get SÚBOR1 [SÚBOR2] - prenos súboru zo servera; SÚBOR1 je meno súboru na serveri, SÚBOR2 je meno súboru na lokálnom počítači; ak sa nepožaduje premenovanie, SÚBOR2 sa neudáva
 • ! príkaz - vykonanie príkazu v prostredí klienta; napr. príkazom ! dir alebo ! ls -l je možné si vypísať obsah adresára klienta v systéme UNIX
 • bye - ukončenie činnosti programu FTP, t.j. odpojenie od servera

Poznámka k použitiu príkazu put vo FTP klientovi zo systému Windows
Tento klient, keď sa nepoužije premenovanie, posiela na server meno súboru s veľkými písmenami, aj keď je v príkaze napísané malými. Vadí to na serveroch pracujúcimi pod systémom UNIX, ktoré rozlišujú malé a veľké písmená. Tam súbory cenník.htm a CENNIK.HTM sú dva rôzne súbory. Preto sa odporúča pri použití tohto klienta súbor vždy premenovať, aj keď mená SÚBOR1 a SÚBOR2 budú rovnaké (put cennik.htm cennik.htm). Tým je zaručené, že na serveri bude súbor zapísaný malými písmenami.  

Ďalšie užitočné príkazy

 • del SÚBOR - zrušenie zadaného súboru na serveri
 • mkdir ADRESÁR - vytvorenie adresára na serveri
 • rmdir ADRESÁR - zrušenie zadaného adresára na serveri
 • mput SÚBORY - prenos viacerých súborov na server bez premenovania; meno súboru musí obsahovať rozširujúce znaky * alebo ?
 • mget SÚBORY - prenos viacerých súborov zo servera bez premenovania; meno súboru musí obsahovať rozširujúce znaky * alebo ?
 • mdel SÚBORY - zrušenie viacerých súborov na serveri; meno súboru musí obsahovať rozširujúce znaky * alebo ?
 • help - výpis zoznamu všetkých dostupných príkazov; help PRÍKAZ vypíše informácie o zadanom príkaze

Textový klient FTP v systéme Windows XP

Tento klient pracuje v konzolovom okne. Vyvoláva sa z ponuky Štart - Spustiť napísaním príkazu ftp do riadku Otvoriť, napr. takto:

V ukážke prenesieme súbor cennik.htm do domáceho adresára užívateľa ziluni na FTP server bystrica.telecom.sk. Priebeh prenosu je vidieť na ďalšom obrázku, kde biele znaky vypisuje počítač, červené užívateľ a žlté sú komentáre dodatočne doplnené. Ako je na obrázku vidieť, pri správnom prihlásení sa, kedy je meno servera v príkazovom riadku, sa nepoužíva príkaz open a ani user.

Už raz použité príkazy je možné vyvolávať

 • klávesom šipka hore (resp. šípka dole)

Práve napísaný príkaz je možné opravovať priamo v riadku

 • klávesmi šipka vľavo - vpravo
 • klávesom Backspace
 • vkladaním znakov

Grafickí klienti FTP

Medzi najpoužívanejších grafických klientov FTP je možné zaradiť týchto:

 • WS_FTP
 • CU_FTP klient
 • Windows Commander

Všetky sú si veľmi podobní, aj keď program Windows Commander nie je pôvodne určený pre FTP, predsa len tam táto služba bola doplnená a veľmi sa používa, pretože prirodzene rozširuje možnosti programu o prácu so vzdialenými počítačmi. Windows Commander obsahuje takmer všetky používané dekompresné algoritmy, aj UNIXové.  
Tito klienti umožňujú užívateľovi vytvoriť si vlastné databázy FTP serverov a tak si pod jedným menom pripravit parametre spojenia (server, užívateľ a aj heslo, ak to dovolíme).

Windows Commander

Nastavenie FTP klienta

Kliknite na "Sieť - FTP spojenie" alebo použite klávesovú skratku Ctrl+F. Zobrazí sa okno FTP správcu pripojení, kde máte rýchly prehľad o vašich nadefinovaných pripojeniach k jednotlivým serverom.


Správca FTP pripojení

Nadefinovanie nového pripojenia

V ďalšom kroku kliknite na tlačidlo "Nové pripojenie...", zobrazí sa okno s nastavením nového pripojenia. Do poľa "Relácia" uveďte názov svojho pripojenia, je na vás ako svoje konkrétne pripojenie pomenujete, najlepšie rovnako ako názov servera, napr. ftp.gahsvk.sk. Do poľa "Hostiteľ" napíšte názov FTP servera, napr. ftp.gahsvk.sk. Ďalej je nevyhnutné vyplniť "Meno užívateľa" a "Heslo". Meno užívateľa a heslo vám poskytne administrátor ftp servera. Pre spoľahlivé fungovanie doporučujeme zapnúť pasívny režim prenosu. Kliknite na "OK" a vaše novo nadefinované pripojenie sa zobrazí v správcovi FTP pripojení.


Okno s novým pripojením


Novo nadefinované pripojenie

Kliknite na tlačidlo "Pripojenie". Vykoná sa pripojenie na FTP server a vo vybranom okne programu sa zobrazia súbory, ktoré tvoria obsah ftp servera.

Pripojenie na FTP priestorObsah priečinku na FTP serveri

Zvoľte ktoré súbory chcete preniesť - klávesom Insert alebo myšou (ak podržíte kláves Ctrl, tak môžete myšou vybrať viac súborov naraz) a jednoducho ich pretiahnite do priečinku na FTP serveri (nebo použijete kláves F5). Zaháji sa prenos súborov, súbory sa skopírujú na server.
Ten istý postup použijete aj pri prenose súborov opačným smerom.


Prenos súborov

Prenos súborov prezeračom WWW stránok

Na ďalšom obrázku, ktorého pravý koniec je odrezaný, je ukážka použitia MSIE (Microsoft Internet Explorer) k prenosu súboru službou FTP. Ako adresa dokumentu pre vytvorenie anonymous FTP spojenia bol zadaný reťazec (URL) ftp://ftp.uakom.sk/

Adresár /pub/SANET a súbor services.txt boli vyhľadané v adresárovej štruktúre servera, aj keď bolo možné pomocou výsledkov z predchádzajúcej ukážky napísať URL priamo tak, ako je uvedené v okne Adresa:.

Riadok Parent Directory na uvedenej obrazovke umožňuje návrat do adresára o úroveň vyšše. Text v tlačítkach zobrazených v prvom stĺpci udáva typ položky. Môže ním byť napr.:

 • DIR - adresár
 • FILE - súbor
 • LINK - odkaz na ďalší súbor

Kliknutím na riadok services.txt sa súbor prenesie a pretože je textový, bude ihneď zobrazený na obrazovke. Na lokálny disk je možné ho uložiť pomocou menu SúborUložiť ako súbor - …, kedy sa objaví okno pre ukladanie. Nasleduje výber adresára a zadanie mena súboru.  
Posledné okno pre uloženie súboru na lokálny disk je podobné nasledujúcemu:

Zrkadlenie FTP serverov

Anonymous FTP servre veľkých počítačových firiem alebo iných organizácií sú veľmi často navštevované, preto je aj veľmi ťažké sa tam dostať. Z tohto dôvodu sa ich obsahy začali kopírovať na iné počítače, ktoré sú bližšie ku našej sieti. Kopírovanie sa vykonáva automaticky, vo väčšine prípadov výhradne v noci, kedy sú linky najmenej zaťažené. Program, ktorý kopírovanie vykonáva, sleduje všetky zmeny na pôvodnom počítači a vykonáva ich na kópii tak, aby boli obsahy obidvoch počítačov rovnaké. Preto sa tento proces nazýva zrkadlenie FTP serverov, po anglicky mirroring.  
Užívateľovi potom stačí, aby súbory, ktoré potrebuje, hľadal na blízkom zrkadle a nie na vzdialenom origináli. Tým sa znižuje zaťaženosť diaľkových liniek a užívateľ šetrí svoj čas.

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode