Pripojenie k Internetu. URL.

07.09.2016 22:12

Pripojiť sa j Internetu znamená pripojiť svoj počítač do počítačovej siete, ktorá je pripojená na Internet. Dnes bežne existujú firmy, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie pripojenia k Internetu jednotlivým používateľom – poskytovateľ služieb internetu (ISP – Internet Service Provider). Ponúkajú pripojenie do svojej siete a tým vlastne i prístup do Internetu.
Používateľ si prenajme od majiteľa telekomunikačných rozvodov linku. Môže to byť prenajatý digitálny okruh po ktorom nemôže komunikovať už nikto iný, alebo linka ktorá je zdieľaná s inými používateľmi (DSL ...).
Inou možnosťou je pripojenie sa do siete ISP bezdrôtovou technológiou (mikrovlnné pripojenie).
Na strane ISP musí byť linka, alebo bezdrôtová komunikácia pripojená na vhodný smerovač (router). Zodpovedajúci smerovač musí byť aj na strane používateľa. Jeho prostredníctvom možno pripojiť na linku celú lokálnu počítačovú sieť.

Prenos údajov v Internete sa uskutočňuje protokolom TCP/IP. TCP zabezpečuje spojenie a kontrolu doručenia údajov, IP má na starosti samotný prenos, pričom cieľ identifikuje prostredníctvom jeho IP adresy.

IP adresa je číselný údaj v tvare xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je číslo od 0 do 255 (napr. 192.168.1.1).

Pre svoju sieť potrebujeme adresu, pomocou ktorej bude naša sieť, alebo náš počítač identifikovateľný na celom svete – IP adresu. IP adresa musí byť unikátna na celom svete.
Tieto adresy prideľuje centrálna autorita – INTER-NIC (NIC – Network Information Center). Nie je potrebné obracať sa priamo na ňu.
Na Slovensku prideľuje IP adresy národná autorita – SK-NIC.  Ak chceme mať IP adresu pridelenú trvalo požiadame o to svojho poskytivateľa pripojenia k Internetu.
Okrem toho nám môže IP adresu prideliť aj náš ISP dočasne, len počas doby komunikácie s Internetom.

Zapamätať si číselnú hodnotu IP adresy je pre normálneho používateľa pomerne obtiažne. Z toho dôvodu sa IP adresám priraďujú tzv. doménové mená, ktoré takisto musia byť v rámci Internetu jedinečné. Jedinečnosť sa dosahuje rozdelením doménového mena do viacerých úrovní a pridelením práva na registráciu domén konkrétnym organizáciám.

Najvyššiu úroveň predstavujú domény 1. úrovne (rádu) označované ako top-level. Rozlišujeme:

  • Domény generické, ktoré vyjadrujú príslušnosť k určitej kategórii (com – komerčné, edu – vzdelávacie, gov – vládne, mil – armádne, org – neziskové organizácie, net – všeobecné)
  • Domény národné vyjadrujúce geografickú polohu (sk, cz, us, uk)

Prideľovanie týchto domén má na starosti organizácia IANA (Internet Assgned Numbers Authority).

Domény 2. úrovne (rádu) reprezentujú spravidla majiteľa (sme.sk), alebo obsah domény (spoluziaci.sk). Doménové mená 2. úrovne si môžeme objednať u registrátorov, ktorí zabezpečia ich zakúpenie u národného správcu domén príslušnej krajiny - na Slovensku je to SK-NIC.

Subdomény dopĺňajú a bližšie špecifikujú obsah (ekonomika.sme.sk)  a ich správcom je štandardne majiteľ domény 2. úrovne.

Preklad doménových mien na IP adresy a opačne zabezpečuje systém DNS (Domain Name System). DNS je zložený z množstva navzájom prepojených menných servrov (name server) v ktorých sú uložené databázy s údajmi o doménach a k nim priradených IP adresách.

Po zadaní doménového mena používateľom sa tento údaj odošle name serveru, ktorý vyhľadá zodpovedajúcu IP adresu cieľového počítača. Túto adresu odošle počítaču používateľa a ten ju použije pri komunikácii s cieľovým počítačom.

IP adresa identifikuje cieľový počítač, ale nedokáže zaistiť prístup ku konkrétnemu objektu umiestnenému na tomto počítači. Preto boli zavedené pravidlá, ktoré umožňujú objekt presne určiť pomocou IP adresy, alebo doménového mena, cestou v jeho adresárovej štruktúre a označením služby, ktorá ho poskytuje.
Tento štandard sa označuje ako URL (Uniform Resource Locator – jednotný ukazovateľ na zdroje). Zloženie URL:

  • Identifikácia služby alebo protokolu, prostredníctvom ktorého sa získava prístup k objektu
  • Adresa uzla v počítačovej sieti zadávaná pomocou IP adresy, alebo doménového mena
  • Relatívna cesta k objektu v rámci uzla a jeho meno (napr. názov súboru)

 

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode