Použitie štýlov

30.04.2010 11:04

Použitie štýlov

Štýly sú významným nástrojom na zjednodušenie formátovania, na jeho zrýchlenie a na dosiahnutie rovnakého vzhľadu dokumentov.
Štýl je množina formátovacích inštrukcií, ktorá mení vzhľad textu. Jeho výhodou je ľahká zmena formátov pre mnoho odsekov naraz.

Keď vytvoríte nový prázdny dokument, tento je šablónou, ktorá má názov normal.dot. Štýl, ktorý je prednastavený v šablóne normal.dot, sa nazýva Normálny. Tento štýl sa automaticky nastaví pre texty, ktoré v novom dokumente vytvoríte.

Iný štýl ako Normálny môžete uplatniť na celý dokument  alebo šablónu, alebo len na určitú časť dokumentu alebo šablóny – napríklad na časť textu, na tabuľku alebo len na časť tabuľky, na nadpisy, na zoznamy atď. Štýl sa aplikuje tak, že sa označenému objektu priradí názov štýlu a v dôsledku toho sa objekt sformátuje.

Program rozoznáva:

  • štýl odseku - riadi nastavenie a tým aj vzhľad celého odseku, napr. riadkovanie, orámovanie...
  • štýl znaku – prejaví sa len na označenom bloku – formát z príkazu Písmo...(Font)
  • štýl tabuľky -  slúži na komplexné formátovanie tabuľky
  • štýl zoznamu - slúži na formátovanie položiek zoznamu.

 

Práca so štýlmi v MS Word2003

Štýly, ktoré sú aplikované v ľubovoľnom dokumente, zobrazíte voľbou ponuky Formát - Štýly a formátovanie. V pravej časti okna sa otvorí dialógové okno Štýly a formátovanie.

Úprava štýlu

V dialógovom okne Štýly a formátovanie vyberte štýl použitý v dokumente, ktorý chcete upraviť. V časti Formátovanie vybratého textu: sa nachádza okno s roletovým menu, v ktorom je zobrazený názov vybraného štýlu. Po rozbalení roletového menu okna vyberte ponuku Upraviť. Otvorí sa dialógové okno Upraviť štýl, kde je uvedené množstvo rôznych použitých formátov, ktoré zlučuje štýl s názvom ktorý ste si zvolili. Dialógové okno Upraviť štýl pre štýl Normálny je zobrazené v ukážke.
Keď v dialógovom okne Upraviť štýl zobrazíte roletové menu poľa Typ štýlu, zobrazíte si typy štýlov, ktoré ponúka MS Word, a to štýl typu Odsek, štýl typu Znak, štýl typu Tabuľka a štýl typu Zoznam. To znamená, že štýl môžete aplikovať na celý odsek textu (štýl typu Odsek), na vybranú časť odseku (štýl typu Znak), na vybranú tabuľku (štýl typu Tabuľka) alebo na vybraný zoznam (štýl typu Zoznam).

Samotnú úpravu štýlu uskutočníte tak, že si v roletovom menu poľa Typ štýlu: vyberiete konkrétny štýl z ponuky, ktorý chcete zmeniť. Potom v časti Formátovanie pomocou roletového menu a tlačidiel zmeňte predvolené formátovanie a nastavte vlastné (požadované) formátovanie vo vybranom type štýlu. Aplikovanie zmien potvrďte tlačidlom „OK“.


Použitie štýlu na text

Ak chcete aplikovať štýl na celý odsek, nie je potrebné vyberať celý odsek, ale iba umiestniť kurzor do odseku, na ktorý chcete aplikovať štýl. Vybrať odseky je nutné len v tom prípade, ak chcete aplikovať štýl na viacero odsekov. Aký štýl je momentálne aplikovaný na odsek alebo vybrané odseky, zistíte aj v poli „Štýl“ na paneli nástrojov Formát.

Ak nebol aplikovaný žiadny štýl, tak sa text zobrazuje v prednastavenom štýle  Normálny. V roletovom menu okna v poli „Štýl“ na paneli nástrojov Formát môžete z ponuky rôznych štýlov vybrať ten, ktorý chcete aplikovať na odsek textu, alebo na viacero vybratých odsekov. Použitím štýlu sa aplikujú všetky typy formátovania, ktoré zlučuje vybraný štýl. Aplikovať štýl na odsek alebo viacero odsekov je možné aj v dialógovom okne Štýly a formátovanie.

Prehľad použitých typov formátovania si môžete zobraziť tak, že zvolíte ponuku Formát - Štýly a formátovanie. V pravej časti okna sa otvorí dialógové okno Štýly a formátovanie. V dialógovom okne Štýly a formátovanie v časti Formátovanie vybratého textu: sa nachádza okno s roletovým menu, v ktorom je zobrazený názov vybraného štýlu. Po rozbalení roletového menu okna vyberte ponuku Zobraziť formátovanie.

Tvorba nového štýlu

Ak vám nevyhovuje žiaden z ponuky zadefinovaných štýlov, môžete si vytvoriť vlastný štýl.

1. Zvoľte ponuku Formát - Štýly a formátovanie. V pravej časti okna sa otvorí dialógové okno Štýly a formátovanie. V dialógovom okne Štýly a formátovanie v časti Formátovanie vybratého textu: sa nachádza okno s roletovým menu, v ktorom je zobrazený názov vybraného štýlu. Po rozbalení roletového menu okna si vyberte ponuku Nový štýl...
2. Otvorí sa dialógové okno Nový štýl.
3. V dialógovom okne Nový štýl v časti Vlastnosti zadáte názov vášho štýlu a potom môžete pomocou roletových menu nastaviť požadovaný Typ štýlu.
„Štýl založený na" - predvolený štýl, na základe ktorého sa vytvorí nový štýl. Pole obsahuje všetky existujúce štýly v šablóne Normal.dot, v šablóne dokumentu (podľa ktorej bol dokument založený) a v samotnom dokumente.  Tu sa uplatňuje tzv. dedičnosť štýlov. Pokiaľ zmeníme vlastnosti predvoleného štýlu, na ktorom je nový štýl založený, potom nový štýl prevezme - zdedí - automaticky zmenené vlastnosti v predvolenom štýle. Predpokladajme, že nami vytvorený štýl „Môj štýl" je založený na štýle „Nadpis 1". Ak pri štýle „Nadpis 1" zmeníme riadkovanie „Jednoduché" na „1,5 riadku", potom sa v štýle „Môj štýl" zmení tiež riadkovanie na 1,5.

„Štýl nasledujúceho odseku" - určenie, akým štýlom bude formátovaný nasledujúci odsek vytvorený stlačením klávesu Enter. Väčšinou to býva štýl „Normálny", implicitne sa však ponúkne vytváraný štýl. „Pridať do šablóny" - vytváraný štýl sa pridá aj do šablóny, na základe ktorej bol aktívny dokument vytvorený (šablóna dokumentu). Implicitne to je globálna šablóna „Normal.dot".
„Automaticky aktualizovať" - zmeny prevedené v  ľubovoľnom odseku sformátovanom vytváraným štýlom sa premietnu automaticky do štýlu a cez neho do všetkých odsekov v dokumente, kde je štýl použitý. Ide o veľmi rýchly spôsob úpravy štýlu, dosiahne sa jednotnosť odsekov v celom dokumente, ale neumožňuje odsek naformátovať odlišne.
Túto vlastnosť možno nastaviť len pri štýle odseku, pri ďalších nie.
4. V časti Formát pomocou roletového menu a tlačidiel zmeňte predvolené formátovanie a nastavte vlastné (požadované) formátovanie vo vašom štýle. Zoznam dialógových okien na presné určenie štýlu: Písmo, Odsek, Tabulátory, Ohraničenia, (Orámovanie a podfarbenie), Jazyk, Rámček a Číslovanie(Odrážky a číslovanie). Dialógové okná korešpondujú s príkazmi:
Formát - Písmo, Formát - Odsek..., Formát - Odrazky a číslovanie.
Položkou „Klávesová skratka" sa zobrazí dialógové okno na priradenie kombinácie klávesov na vyvolanie štýlu.
Aplikovanie zmien potvrďte tlačidlom „OK“.
Poznámka:     Nový štýl, ktorý ste si zadefinovali, je časťou len toho dokumentu, v ktorom bol vytvorený, ostatné dokumenty k nemu nemajú prístup.

Premenovanie štýlu

Štýl, ktorého názov sa nám nepáči alebo je vzhľadom na obsah nevhodne zvolený, premenujeme:

1. Zadáme príkaz Formát - Štýly a formátovanie...
2. Na pracovnej table „Štýly a formátovanie" v štýle vyberieme ukazovateľom myši po pravej strane príkaz Upraviť...


3. Zobrazí sa dialógové okno „Upraviť štýl", v ktorom prepíšeme názov štýlu.
4. Stlačíme tlačidlo „OK".

Premenovať možno iba nami doplnené štýly, nie štýly preddefinované. Nemožno teda premenovať napríklad štýly Nadpis 1, Nadpis 2.

Odstránenie štýlu

Nevhodný štýl odstránime nasledujúcim postupom:

1. Zadáme príkaz Formát - Štýly a formátovanie...
2. Na pracovnej table „Štýly a formátovanie" na štýle vyberieme ukazovateľom myši po pravej strane príkaz Odstrániť...
3. Odseky formátované odstráneným štýlom budú preformátované štýlom Normálny.

Odstrániť možno iba nami doplnené štýly, nie štýly preddefinované. Nemožno teda odstrániť napr. štýly Nadpis 1, Nadpis 2 atď.

Kopírovanie štýlov medzi dokumentmi

Na kopírovanie štýlov (a nielen štýlov) medzi dokumentmi slúži „Organizátor"
Ten vyvoláme príkazom:   Nástroje - Šablóny a doplnky..., tlačidlo Organizátor


V dialógovom okne „Organizátor“ v ľavej časti otvoríme súbor z ktorého chcete kopírovať štýly a v pravej časti súbor do ktorého chcete kopírovať. V ľavom okne označte štýl, ktorý chcete skopírovať a kliknutím na tlačidlo Kopírovať ho preneste do pravého okna – skopírujte ho do súboru otvoreného vpravo.
V dialógovom okne „Organizátor" označené štýly tlačidlom „Odstrániť" z dokumentu odstránime.

Práca so štýlmi vo Worde 2007

Štýly, ktoré sú aplikované v ľubovoľnom dokumente sú zobrazené v časti „Štýly“ panelu „Domov“.

Úprava štýlu

 

Kliknutím na ikonu  v pravom dolnom rohu časti „Štýly“ panelu „Domov“  sa zobrazí panel „Štýly“. Na tomto panely sa zobrazí zoznam definovaných štýlov. Kliknutím na položku „Možnosti“ sa zobrazí dialógové okno „Možnosti tably štýlov“

Tu môžeme určiť, ktoré štýly chceme zobrazovať v zozname a v akom poradí majú byť zobrazené. V zozname vyberte štýl, ktorý chcete upraviť a kliknutím na ikonu šípky vpravo od názvu zobrazte ponuku v ktorej označte možnosť „Upraviť“. Zobrazí sa dialógové okno „Upraviť štýl“ rovnaké ako vo verzii 2003.


V tomto okne pomocou tlačidla „Formát“ upravíte formátovanie vlastností, ktoré potrebujete.
Voľbou „Pridať do zoznamu Rýchle priradenie štýlov“ určíte, či sa tento štýl bude zobrazovať v častí „Štýly“ panelu „Domov“.
„Len v tomto dokumente“ – určuje, že úprava štýlu sa prejaví len v aktuálnom dokumente.

Použitie štýlu na text

Ak chcete aplikovať štýl na celý odsek, nie je potrebné vyberať celý odsek, ale iba umiestniť kurzor do odseku, na ktorý chcete aplikovať štýl. Vybrať odseky je nutné len v tom prípade, ak chcete aplikovať štýl na viacero odsekov.

Štýl priradíme textu označením názvu štýlu v zozname “Rýchle priradenie štýlov“ panelu „Domov“. Ak sa štýl, ktorý chcete použiť nenachádza v tomto zozname, zobrazte pracovnú tablu „Štýly“ a voľbou „Možnosti“ zobrazte dialógové okno „Možnosti tably štýlov“. Tu v položke „Vyberte štýly na zobrazenie“ vyberte „Všetky štýly“. V table „Štýly“ sa zobrazia všetky definované štýly. Kliknutím na požadovaný štýl ho priradíte textu.

Tvorba nového štýlu

Kliknutím na ikonu  v pravom dolnom rohu časti „Štýly“ panelu „Domov“  zobrazte panel „Štýly“. Kliknite na ikonu „Nový štýl“ v spodnej časti tably.

Zobrazí sa okno „Vytvorenie nového štýlu z formátovania“ v ktorom zadáme názov vytváraného štýlu do položky „Názov“.
„Typ štýlu“ – vyberieme či vytváraný štýl bude aplikovaný na odsek, znak, tabuľku alebo zoznam.
„Štýl založiť na“ – určíme názov štýlu od ktorého bude odvodené formátovanie nového štýlu
„Štýl nasledujúceho odseku“ – určíte aký štýl sa automaticky nastaví nasledujúci odsek, ak tlačidlom Enter vložíme koniec odseku s priradeným novým štýlom
„Pridať do zoznamu Rýchle priradenie štýlov“ – určíte, či sa tento štýl bude zobrazovať v častí „Štýly“ panelu „Domov“.
„Len v tomto dokumente“ – určuje, že úprava štýlu sa prejaví len v aktuálnom dokumente.
„Automaticky aktualizovať" - zmeny prevedené v  ľubovoľnom odseku sformátovanom vytváraným štýlom sa premietnu automaticky do štýlu a cez neho do všetkých odsekov v dokumente, kde je štýl použitý.
Aplikovanie zmien potvrďte tlačidlom „OK“.

Premenovanie štýlu

1. Kliknutím na ikonu  v pravom dolnom rohu časti „Štýly“ panelu „Domov“  zobrazte panel „Štýly“.
2. Na pracovnej table „Štýly" kliknite na ikonu  šípky vpravo od názvu štýlu, ktorý chcete premenovať a vyberte položku „Upraviť“
3. Zobrazí sa dialógové okno „Upraviť štýl", v ktorom prepíšeme názov štýlu.
4. Stlačíme tlačidlo „OK".

Premenovať možno iba nami doplnené štýly, nie štýly preddefinované. Nemožno teda premenovať napríklad štýly Nadpis 1, Nadpis 2.

Odstránenie štýlu

1. Kliknutím na ikonu  v pravom dolnom rohu časti „Štýly“ panelu „Domov“  zobrazte panel „Štýly“.
2. Na pracovnej table „Štýly" kliknite na ikonu  šípky vpravo od názvu štýlu, ktorý chcete odstrániť
3.  V ponuke vyberte príkaz Odstrániť...
4. Odseky formátované odstráneným štýlom budú preformátované štýlom Normálny.

Odstrániť možno iba nami doplnené štýly, nie štýly preddefinované. Nemožno teda odstrániť napr. štýly Nadpis 1, Nadpis 2 atď.

Kopírovanie štýlov medzi dokumentmi

Na kopírovanie štýlov (a nielen štýlov) medzi dokumentmi slúži „Organizátor". 
Ten vyvoláme nasledujúcim postupom:

Kliknite na Tlačidlo Office. V ponuke kliknite na tlačidlo Možnosti programu Word. Zobrazí sa okno „Možnosti programu Word“ v ktorom vyberiete možnosť „Doplnky“. V dolnej časti zobrazeného okna v položke „Správa“  vyberte „Doplnky programu Word“ a kliknite na tlačidlo Spustiť.

Zobrazí sa okno „Šablóny a doplnky“ v ktorom kliknete na tlačidlo „Organizátor“.V dialógovom okne „Organizátor“ v ľavej časti otvoríme súbor z ktorého chcete kopírovať štýly a v pravej časti súbor do ktorého chcete kopírovať. V ľavom okne označte štýl, ktorý chcete skopírovať a kliknutím na tlačidlo Kopírovať ho preneste do pravého okna – skopírujte ho do súboru otvoreného vpravo.
 

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode