Počítačové siete

08.01.2017 15:04

Počítačová sieť je systém vzájomne prepojených a spolupracujúcich počítačov. Medzi týmito počítačmi možno prostredníctvom siete pohodlne a rýchlo prenášať informácie

Základné časti siete

Sieť pozostáva z nasledujúcich základných častí:

  • hardvér,
  • softvér,

Hardvér siete zahrňuje všetky technické prostriedky v sieti (počítače, tlačiarne, atd). Pod hardvér sa zaraďujú aj prostriedky, ktorými je realizované vlastné prepojenie siete. Sú to hlavne sieťové adaptéry (sieťové karty), ktoré sa vkladajú do počítačov a zabezpečujú prenos údajov medzi počítačmi a spojovacie vedenie, ktoré zabezpečí prepojenie počítačov. Toto vedenie môže byť prakticky ľubovoľne dlhé. Pre krátke spojenia sa používajú káblové spoje, napr. koaxiálny kábel. Pre dlhšie spojenia sa dá použiť napr. telefónna sieť.
Pri vlastnej realizácii sa používajú aj prídavné zariadenia ako rozbočovač (HUB), prepínač (Switch), smerovač (Router), zosilňovače signálu, modemy, atď.

Sieťový softvér je programové vybavenie, ktoré v spolupráci s hardvérom siete zabezpečuje funkcie siete. U niektorých operačných systémov sú sieťové funkcie už jeho súčasťou. U iných musíme zabezpečiť dodatočné programové vybavenie a spustiť ho na jednotlivých počítačoch siete. U niektorých sietí je programové vybavenie veľmi rozsiahle a je realizované ako samostatný operačný systém, ktorý je uložený a pracuje na serveroch siete, zatiaľ čo na pracovných staniciach sa spúšťa len jeho malá časť v prostredí operačného systému počítača.

Dôvody zavádzania počítačových sietí

Počítačové siete prinášajú v porovnaní so samostatnými počítačmi niekoľko zásadných výhod. Najvýznamnejšie z nich sú:

  • zdieľanie údajov,
  • zdieľanie prostriedkov,
  • zvýšenie spoľahlivosti systému.

Zdieľanie údajov je najvýznamnejší dôvod pre zavádzanie počítačových sietí. Ide o to, že potrebné dátové súbory môže spracovávať viac používateľov súčasne. Je to umožnené tým, že dátové súbory sú uložené na serveroch siete a pripojení používatelia majú k nim prístup.

Zdieľanie prostriedkov umožňuje pracovným staniciam spoločne používať prostriedky siete, ktoré ponúkajú servery siete. Najčastejšie ide o zdieľanie diskov a zdieľanie tlačiarní.

Zvýšenie spoľahlivosti systému znamená ďalšiu výhodu, ktorú siete poskytujú. V súvislosti so zdieľaním prostriedkov je možné, napríklad, v prípade poruchy sieťovej tlačiarne nahradiť ju inou a systém môže pracovať ďalej. Ak má používateľ svoje programy a údaje uložené na serveri, je možné v prípade poruchy pracovnej stanice pokračovať v práci na inej pracovnej stanici.

Rozdelenie sietí podľa rozlohy

Osobná počítačová sieť PAN (PersonalArea Network) veľmi malá osobná sieť. Spolupracujúce zariadenia obvykle slúžia len jednej osobe (typicky prepojenie mobilu a počítača, PDA, notebooku …) spája zariadenia rádovo v dosahu metrov. Na prepojenie sa obvykle používajú bezdrôtové technológie (WiFi, IrDA, BlueTooth).

Lokálne siete LAN (Local Area Network) sú také, pri ktorých sa nepoužívajú prostriedky pre diaľkový prenos údajov. Maximálne vzdialenosti medzi počítačmi sú rádovo stovky metrov. Väčšinou sa používajú v jednej, resp. viacerých blízkych budovách.

Mestské siete MAN (Metropolitan Area Network) spájajúce niekoľko vzdialených LAN. Zaberajú územie mesta.

Globálne siete WAN (Wide Area Network) používajú prostriedky pre diaľkový prenos údajov. Ich rozloha je v podstate neobmedzená. Môžu spájať počítače na väčších územiach ako napr. štátu, kontinentu alebo aj na celom svete. Tieto siete sú väčšinou heterogénne, ktoré obsahujú veľké sálové počítače vo funkcii informačných bánk a prostredníctvom telefónnej siete je možné sa k nim pripojiť pomocou obyčajného osobného počítača a využívať ich služby.

Rozdelenie sietí podľa spôsobu ukladania informácií na sieti:

PEER - TO - PEER - uloženie údajov na všetkých počítačoch – žiaden nie je dôležitejší.

CLIENT - SERVER - uloženie údajov na jednom počítači - na serveri  – spracovávanie informácií na jednotlivých pracovných staniciach.

Architektúra file-server

Na file serveri sú umiestnené zdieľané súbory (vrátane databázových súborov). Spracovanie prebieha na užívateľských staniciach.

Architektúra klient/server

Na file serveri beží databázový server, ktorý zabezpečuje operácie medzi dátami. Na klientskych staniciach bežia procesy klientov, ktoré vyžadujú služby od databázového serveru.

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode