Obsluha počítača s operačným systémom Windows 7

26.11.2009 18:52

Obsluha počítača s OS Windows 7

Operačný systém Windows 7 je základný program počítača, ktorý v súčinnosti s programom BIOS prostredníctvom tzv. ovládačov riadi chod všetkých technických súčastí počítača vrátane pripojených periférnych zariadení. Bez neho nie je možná funkcia počítača.

Vytvára v počítači podmienky pre spúšťanie aplikácií (užívateľských programov) a vytvára základné prostredie pre správu dátových súborov a manipuláciu s nimi.

Grafické prostredie na obrazovke počítača, umožňuje komunikáciu PC s obsluhou a prijíma od obsluhy riadiace pokyny.

Súčasťou Windows 7 sú funkcie, ktoré umožňujú činnosť počítača v počítačovej sieti a zabezpečenie počítača pred neoprávnenými užívateľmi.

Súčasťou programového balíka, ktorý sa spolu s operačným systémom inštaluje do počítača je aj balík jednoduchých aplikácií, ktoré umožňujú editovať jednoduché textové a grafické súbory, pracovať s internetom, prehliadať dáta rôzneho charakteru, hrať hry, počúvať hudbu, používať PC ako kalkulačku, spravovať chod samotného počítača a jeho operačného systému (čistenie disku, defragmentácia disku, archivácia histórie systémových nastavení...) atď.

Akýkoľvek úkon pri manipulácii s údajmi či programom môžeme vykonať viacerými spôsobmi. Je na nás, aké návyky si pri práci s počítačom vypestujeme, čo nám najviac vyhovuje. Množstvo príkazov je možné zadávať pomocou tzv. klávesových skratiek.
Ak ovládame chod počítača len myšou, znovu je nám ponúkané viacero možností ako konkrétny úkon vykonať.

Prehľad vybratých klávesových skratiek systému Windows XP

Všeobecné klávesové skratky:

 

CTRL+C Kopírovanie
CTRL+X Vystrihnutie
CTRL+V Vloženie
CTRL+Z Späť
DELETE Odstránenie
SHIFT+DELETE Trvalé odstránenie vybratej položky bez jej umiestnenia do koša
Podržanie stisnutého klávesu CTRL  Skopírovanie vybratej položky pri presúvaní položky
Podržanie stisnutých klávesov CTRL+SHIFT  Vytvorenie zástupcu vybratej položky
pri presunutí položky
F2 Premenovanie vybratej položky
CTRL+ŠÍPKA VPRAVO Presun kurzora na začiatok ďalšieho slova
CTRL+ŠÍPKA VĽAVO Presun kurzora na začiatok predchádzajúceho slova
CTRL+ŠÍPKA DOLE Presun kurzora na začiatok ďalšieho odseku
 CTRL+ŠÍPKA HORE Presun kurzoru na začiatok predchádzajúceho odseku
CTRL+SHIFT a niektorý z klávesov so šípkami Zvýraznenie (označenie) bloku textu
SHIFT a niektorý z klávesov so šípkami Výber viac ako jednej položky v okne alebo na ploche, alebo výber textu v dokumente
CTRL+A Výber všetkých položiek
F3 Vyhľadanie súboru alebo adresára
ALT+ENTER Zobrazenie vlastností vybratej položky
ALT+F4 Zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívneho programu
ALT+MEDZERNÍK Zobrazenie miestnej ponuky aktívneho okna
CTRL+F4 Zatvorenie aktívneho dokumentu v programoch, ktoré umožňujú otvorenie viacerých dokumentov súčasne
ALT+TAB Prepnutie medzi otvorenými položkami 
ALT+ESC Prepínanie medzi položkami v poradí, v akom boli otvorené
F6 Prepínanie medzi prvkami na obrazovke v okne alebo na ploche
F4  Zobrazenie poľa Adresa v okne Tento počítač alebo v Prieskumníkovi Windows
SHIFT+F10 Zobrazenie miestnej ponuky u vybratej položky
ALT+MEDZERNÍK Zobrazenie systémovej ponuky aktívneho okna
CTRL+ESC Zobrazenie ponuky Štart
ALT +podčiarknuté písmeno v názve ponuky Zobrazenie príslušnej ponuky
Podčiarknuté písmeno v názve príkazu Vykonanie príslušného príkazu
v otvorenej ponuke
F10 Aktivácia panelu ponúk v aktívnom programe
ŠÍPKA VPRAVO Otvorenie ďalšej ponuky smerom doprava alebo otvorenie podponuky
ŠÍPKA VĽAVO Otvorenie ďalšej ponuky smerom doľava alebo zatvorenie podponuky
F5 Aktualizácia aktívneho okna
BACKSPACE Zobrazenie adresára o úroveň vyššie v okne Tento počítač nebo Prieskumník Windows
ESC Zrušenie aktuálnej úlohy
Podržanie klávesy SHIFT pri vložení disku CD Zabránenie automatického prehratia
do jednotky CD-ROM disku CD

                       
                       
          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klávesové skratky pre dialógové okná

 

CTRL+TAB Prechod na ďalšiu kartu
CTRL+SHIFT+TAB Prechod na predchádzajúcu kartu
TABULÁTOR Prechod k ďalšej možnosti
SHIFT+TAB Prechod k predchádzajúcej možnosti
ALT +podčiarknuté písmeno Vykonanie príslušného príkazu alebo výber zodpovedajúcej možnosti
ENTER Vykonanie príkazu spojeného s aktívnou možnosťou alebo tlačidlom
MEDZERNÍK Zaškrtnutie alebo zrušenie zaškrtnutia políčka, ak aktuálna možnosť je zaškrtávacie políčko
Klávesy so šípkami Výber prepínača, ak aktívnou možnosťou je skupina prepínačov
F1 Zobrazenie pomocníka
F4 Zobrazenie položiek aktívneho zoznamu
BACKSPACE Otvorenie adresára o úroveň vyššie, ak je vybratý adresár v dialógovom okne Uložiť ako alebo Otvoriť


Zapnutie počítača

Počítač zapneme stlačením tlačidla 0/I na čelnom paneli počítača. V prvej fáze po zapnutí sa spustí program BIOS, ktorý oživí hardvér počítača (v tejto fáze môžeme vojsť do programu SETUP BIOS). Po oživení hardvéru, program BIOS vyhľadá v počítači operačný systém počítača a zabezpečí uvedenie tohto systému do chodu.

Po zavedení sa nám operačný systém prihlási spôsobom ako sme to nastavili pri inštalácii operačného systému, resp. ako to nastavili neskôr. V závislosti od nastavenia počítača, počítač môže nabehnúť a sprístupniť svoj obsah bez zadávania hesiel komukoľvek, alebo v prvom kroku OS zobrazí úvodnú obrazovku, na ktorej sa zobrazí zoznam používateľov počítača. Popri správcovi počítača (administrátorovi) sa zobrazia aj ikony ostatných užívateľov. Po kliknutí na konkrétneho používateľa sa objaví výzva na zadanie hesla. Administrátor, resp. ostatní užívatelia pred začatím práce musia zadať svoje heslo. Človeku, ktorý nepozná heslo, OS neumožní pracovať s počítačom.

Každý používateľ má v počítači vytvorené vlastné konto a OS archivuje vlastné nastavenia počítača každého z používateľov. Každý z užívateľov má možnosť chrániť si vlastné dokumenty pomocou hesla.

Existujú dva typy užívateľských kônt:

 • konto správcu počítača umožňuje meniť všetky nastavenia počítača
 • obmedzené kontá ostatných používateľov umožňujú meniť len niektoré nastavenia (napr. vzhľad pracovnej plochy, vytvárať a meniť vlastné heslá...).

Vlastnosti týchto kont má právo nastavovať len správca počítača.

Vypnutie počítača

Po vypnutí počítača vypnutím sieťového vypínača nás počítač pri najbližšom jeho zapnutí upozorní, že sme ho naposledy vypli nesprávnym spôsobom a že si musí po tomto našom nešetrnom zásahu skontrolovať systémové súbory.

Štandardne počítač s Windows XP vypíname softvérovo - po kliknutí na tlačidlo Štart na Paneli úloh, sa otvorí ponuka obsahujúca možnosť Vypnúť počítač. V otvorenom okne ponuky sa objavia možnosti: Úsporný režim, VypnúťReštartovať.

Vyberte Vypnúť.  OS ukončí všetky spustené programy, prípadne nás vyzve na uloženie otvorených dokumentov, uloží nastavenia systému, nainštaluje aktualizácie stiahnuté z internetu a až potom počítač vypne.

Možnosť Reštartovať, t.j. ukončenie činnosti OS a jeho automatické nové naštartovanie sa používa predovšetkým po inštalácii niektorých programov (novo nainštalovaný program nás k tomu sám vyzve), a pri servisnej činnosti v počítači.

Úsporný režim zapíname vtedy, ak potrebujeme odísť od počítača na krátky čas, chceme šetriť elektrickú energiu ale pri následnom návrate k práci s počítačom sa nechceme zdržiavať s pomerne zdĺhavým nábehom OS. V tomto režime OS vypne monitor a zastaví pevný disk. Opätovný návrat do všetkých spustených programov je veľmi rýchly. Pri aktivácii úsporného režimu poklesne spotreba elektrickej energie počítača zhruba na polovicu.

Dôvodov na špeciálny postup pri vypínaní je niekoľko.  Najdôležitejším dôvodom je to, že počítač pred vypnutím musí regulárne ukončiť všetky bežiace programy a potrebuje archivovať aktuálne systémové nastavenia, s ktorými sa naposledy pracovalo.

OS Windows 7 vytvára archív systémových nastavení tak, aby kedykoľvek sa k nim bolo možné v čase vrátiť.

Ukončenie aplikácie ktorá nereaguje

Pri činnosti niektorých programov v počítači občas dochádza k niektorým nepríjemným javom. Jedným z nich je stav, keď dôjde k tzv. „zamrznutiu“ počítača, resp. niektorá zo spustených aplikácií prestane reagovať na naše pokyny. Takmer vždy tieto stavy vznikajú v dôsledku rôznych kolízií dát v operačnej pamäti, následne zlyhá algoritmus chodu celého počítača.

Túto nepríjemnú situáciu sa najprv pokúsime vyriešiť vyvolaním okna Správcu úloh systému Windows – pomocou klávesovej skratky Ctrl+Alt+Del. V okne Správcu úloh (záložka Aplikácie) sú zobrazované všetky bežiace aplikácie. Problémovú úlohu sa pokúsime ukončiť kliknutím na tlačidlo Ukončiť úlohu.

Často vzniká situácia, že počítač nereaguje na žiaden podnet. Jediným riešením v tejto situácii, aj za cenu rizika poškodenia niektorého zo systémových súborov, je tzv. resetovanie počítača.
Väščina počítačov je na čelnom paneli vybavených tlačidlom Reset. Po jeho stlačení dôjde ku krátkodobému výpadku napájania obvodov počítača (ako keby sme počítač na chvíľu odpojili od napájacej siete). Počítač vykoná následne celú procedúru zapnutia. Nanovo sa zavedie OS. V týchto situáciách zvyčajne dochádza k beznádejným stratám neuložených dát.

Pracovná plocha

Po zavedení operačného systému počítača, na monitore sa zobrazí Pracovná plocha. Pojem Pracovná plocha je súčasťu GUI – grafické užívateľské rozhranie.
Z pracovnej plochy „štartujeme“ akúkoľvek ďalšiu činnosť v počítači.

Na pracovnú plochu umiestňujeme ikony aplikácií a dokumentov, či priečinky (adresáre), s ktorými najčastejšie pracujeme. Ak klikneme pravým tlačidlom myši na Pracovnú plochu, v mieste kliknutia sa nám rozbalí ponuka rôznych možností na správu chodu tejto plochy. Objekty na pracovnej ploche môžeme rôznym spôsobom organizovať (zoraďovať podľa názvu, veľkosti, typu,...) Máme tu prístup i k ovládaniu nastavení grafickej karty počítača (Prispôsobiť...)

Dôležitou súčasťou Pracovnej plochy je Panel úloh. Najčastejšie je umiestnený na spodnom okraji pracovnej plochy ale pomocou myši ho môžeme umiestniť na ľubovoľný okraj plochy.

Na ľavej strane Panela úloh je umiestnené nám už známe tlačidlo Štart, prostredníctvom ktorého vchádzame do ponuky programov, dokumentov i možností ovládania chodu počítača – systémovej ponuky (systémového menu).

Na Paneli úloh sú umiestnené ikony aplikácií, tlačidlá bežiacich aplikácií (programov) a stavové pole v ktorom je zobrazovaný jazyk klávesnice, niektoré informácie o činnosti systému a úplne vpravo je zobrazovaný čas.

Ak klikneme pravým tlačidlom myši na Panel úloh, rozbalí sa nám ďalšia ponuka nástrojov na správu vlastnosti pracovnej plochy a okrem iného tam aktivujeme aj okno Správcu úloh, v ktorom si môžeme preveriť výkon procesora počítača, využitie operačnej pamäte, či zobraziť zoznam spustených aplikácií a procesov vykonávaných OS atď.Na pracovnej ploche rozlišujeme rôzne objekty.

 

  priečinky (adresáre). Rozdeľujeme ich na systémové  priečinky (napr. Moje dokumenty, Zdieľané dokumenty, ...) a  priečinky, ktoré si vytvárajú a pomenúvajú užívatelia počítača.
špeciálne ikony vytvárané OS na označenie a aktiváciu systémových okien (Ovládací panel, Tento počítač, ...)
ikony programov, resp. odkazov na jednotlivé programy. Kliknutím na príslušnú ikonu spustíme chod aplikácie. Na obrazovke sa nám otvorí hlavné okno programu a v ňom zvyčajne nový prázdny dokument. Každá aplikácia má charakteristický vzhľad svojej ikony.
ikony dokumentov a odkazov na dokumenty. Kliknutím na túto ikonu sa spustí aplikácia, v ktorej bol dokument vytvorený a v hlavnom okne aplikácie sa následne zobrazí konkrétny dokument.
Podobne ako aplikácie aj ich dokumenty majú charakteristický vzhľad ikon, podľa ktorých ich jednoducho identifikujeme.


Označovanie a presúvanie ikon na pracovnej ploche

Ak chceme s ikonou nejakým spôsobom manipulovať (napríklad kopírovať pomocou klávesovej skratky), musíme si ju najprv označiť. Ikonu môžeme označiť viacerý mi spôsobmi. Najjednoduchšia a najpraktickejšia možnosť je taká, že raz na ňu klikneme pomocou ľavého tlačidla myši.
Ostatné spôsoby sú pomerne nepraktické a málo užívané.

Ak chceme zmeniť názov ikony na pracovnej ploche (alebo v ľubovoľnom priečinku), či premenovať nejaký dokument alebo priečinok, klikneme naň pomocou pravého tlačidla myši. Zobrazí sa nám kontextová ponuka možností, čo s daným dokumentom dá vykonať. 

Vyberieme Premenovať. Pri príslušnej ikone sa jej meno zobrazí v modrom prúžku v bielom poli.

Meno prepíšeme a prepis potvrdíme stlačením klávesu Enter alebo dvojitým kliknutím na pracovnú plochu mimo rámček s textom.

Do režimu prepisovania mena ikony sa dostaneme aj tak, že najprv jedným kliknutím ľavým tlačidlom myši text označíme a s odstupom aspoň dvoch sekúnd na označený text klikneme ľavým tlačidlom myši ešte raz.

Ikony presúvame po pracovnej ploche buď manuálne (chytíme ikonu pomocou ľavého tlačidla myši a presunieme ju na príslušné miesto) alebo použijeme ponuku Usporiadať ikony ktorá sa nám objaví v kontextovej ponuke po kliknutí pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu alebo do otvoreného priečinka. Táto ponuka nám umožňuje usporadúvať ikony rôznymi spôsobmi.

Otváranie súborov, adresárov, aplikácií

Súbory adresáre a aplikácie otvárame nasledujúcimi spôsobmi:

 1. dvakrát klikneme ľavým tlačidlom myši na príslušnú ikonu .
 2. raz klikneme ľavým tlačidlom myši na príslušnú ikonu, tým ju označíme. Následne stlačíme kláves ENTER.
 3. klikneme raz pravým tlačidlom myši na ikonu. Zobrazí sa ponuka možností. Vyberieme Otvoriť, resp. Otvoriť v programe a následne vyberieme príslušný program, ak daný formát dokumentu rozpoznáva viacero aplikácií nainštalovaných v počítači.

Ďalšie možnosti samozrejme nájdeme v prostredí spustenej aplikácie. Využijeme Panel ponúk Súbor - Otvoriť -  v okne ktoré sa otvorí vyberieme žiadaný súbor.

Vytváranie ikon na pracovnej ploche

Na ľubovoľný dokument či program uložený v počítači môžeme vytvoriť odkaz na pracovnej ploche tak, že klikneme pravým tlačidlom myši na jeho ikonu. V zobrazenej ponuke je aj možnosť Vytvoriť odkaz. Kliknutím ľavým tlačidlom myši na túto možnosť sa nám v tom istom priečinku vytvorí odkaz na daný dokument či program. Ten potom uchopíme ľavým tlačidlom myši a pretiahneme na pracovnú plochu.Ďalšia možnosť je, že klikneme pravým tlačidlom myši na jeho ikonu dokumentu alebo programu. V zobrazenej ponuke je aj možnosť Odoslať kam. Kliknutím ľavým tlačidlom myši na túto možnosť zobrazí podponuka v ktorej kliknutím na Pracovná plocha – vytvoriť odkaz sa na pracovnej ploche vytvorí odkaz na daný dokument či program..

Ďalší spôsob je taký, že klikneme pravým tlačidlom myši priamo na pracovnú plochu a v otvorenej ponuke sa nám objaví možnosť Nový. Po kliknutí ľavým tlačidlom myši na ňu sa nám rozbalí ponuka na vytvorenie nových priečinkov, odkazov a prázdnych dokumentov aplikácií nainštalovaných v počítači.

Odkaz, dokument alebo adresár sa na pracovnej ploche sa vytvorí aj takým spôsobom, že jednoducho z ktoréhokoľvek priečinka (adresára) premiestnime pomocou ťahania myšou ikonu (chytíme ikonu pomocou pravého tlačidla myši) na pracovnú plochu a následne klikneme ľavým tlačidlom myši na možnosť Vytvoriť odkaz resp. Kopírovať.

Práca s oknami

Každá aplikácia ktorú v počítači s OS Windows 7 spustíme sa otvorí v okne aplikácie.

Okná sa svojím vnútorným usporiadaním aplikácia od aplikácie líšia. Najjednoduchšie zvyknú byť jednoúčelové systémové okná. Drahé aplikácie oplývajúce stovkami funkcií majú okná s podstatne honosnejšou výbavou. No u všetkých, či je to okno chudobné alebo bohaté rozlišujeme nasledujúce charakteristické prvky:

 • titulný riadok
 • panel ponúk
 • panely s nástrojmi (môžu ich byť aj desiatky a sú zvyčajne vypínateľné...)
 • stavový riadok
 • rôzne pomocné plochy s variabilným obsahom (napr. Pracovná tabla dokumentov MS Office 2003...)
 • posuvníky
Titulný riadok

Vzhľad titulného riadku okna vytvára operačný systém. Preto sú titulné riadky všetkých aplikácií identické.

Úplne vľavo je názov programu, resp. súboru, v prípade systémových okien je to názov okna (napr. Ovládací panel...). Na pravej strane sa nachádza trojica tlačidiel:

 • minimalizovať (kliknutím naň sa bežiaca aplikácia alebo priečinok „zbalí“ na Panel úloh, no aplikácia zostáva v chode)
 • maximalizovať - pri klikaní naň sa okno raz rozbalí na celú plochu okna a po ďalšom kliknutí zaujme zmenšený rozmer, taký aký sme mu naposledy nastavili manuálne ťahaním ľavým tlačidlom myši za jeho roh alebo okraj.
 • zavrieť (červené s krížikom) - pri kliknutí naň sa ukončí činnosť aplikácie, resp. sa uzatvorí okno s obsahom priečinka

Ak máme nastavený zmenšený rozmer okna a pomocou ľavého tlačidla myši uchopíme okno za titulný riadok môžeme celé okno ľubovoľne posúvať po obrazovke počítača, resp. presúvať z monitora na monitor ak je k počítaču pripojených viac zobrazovacích jednotiek.

Panel ponúk

Panel ponúk je umiestnený najčastejšie pod titulným riadkom, v oknách aplikácií je ho však často možné umiestniť na ľubovoľný okraj okna a niekedy aj mimo plochy základného okna. Je charakteristický tým, že sú v ňom zobrazené v písomnej podobe (Súbor, Úpravy, Zobraziť, Formát,...) vrcholce pyramíd súborov príkazov, prostredníctvom ktorých vyčerpávajúcim spôsobom ovládame a využívame aplikáciu. Ponuka je vlastne zoznam príkazov, ktoré sa zobrazia po kliknutí na názov Ponuky.

Na obrázku je rozbalená ponuka Zobraziť. Vidíme že okrem rozbalenej základnej ponuky príkazov, môžeme ďalej vchádzať do ďalších ponúk ukrytých za jednotlivými príkazmi.

Pretože ovládanie chodu aplikácie prostredníctvom Panela ponúk je pomerne neprehľadné (musíme si pamätať, čo je vlastne v jednotlivých ponukách ukryté), boli vyvinuté nástroje na alternatívne ovládanie chodu aplikácií s rôznymi mnemotechnickými pomôckami, v podobe súborov grafických symbolov a slov umiestnených na tzv. paneloch nástrojov.

Panel nástrojov

Panely s nástrojmi môžu obsahovať tlačidlá s grafickými symbolmi, slovné ponuky alebo kombináciu obidvoch. Panely nástrojov zvyknú byť nesmierne variabilné. Dajú sa umiestňovať v rôznych miestach okna, vypínať, rôznym spôsobom spájať s ostatnými panelmi nástrojov. Je možné na nich ľubovoľne konfigurovať zoznamy aktívnych tlačidiel.

Výhodou práce s panelmi nástrojov je to, že si každý užívateľ môže prispôsobiť aplikáciu podľa svojich potrieb. Nástroje a panely, ktoré nikdy nepoužíva jednoducho nikdy nezapne. Najčastejšie používané príkazy resp. panely nástrojov zobrazujeme v okne aplikácie na najlepšie prístupnom mieste.

Posuvníky

Ak rozmer dokumentu s ktorým pracujeme presahuje rozmer okna, pohybujeme sa v dokumente ako jednou z alternatívnych metód k myši, kurzorovým šípkam či klávesovým skratkám aj pomocou dvoch posuvníkov. Jeden slúži na ovládanie vertikálneho, druhý horizontálneho pohybu v dokumente.

Stavový riadok

Stavový riadok obsahuje aktuálne informácie o dokumente (rozsah dokumentu, momentálna poloha kurzora na strane, číslo strany,...) a o aktuálnych zapnutých prevádzkových režimoch aplikácie.

V prípade systémových okien stavový riadok obsahuje napr. údaje o počte objektov v okne, ak niektorý dokument označíme (napríklad pomocou ľavého tlačidla myši), zobrazí sa v stavovom riadku bližšia informácia o obsahu priečinku, veľkosti súboru a okamihu jeho vytvorenia,...

Stavový riadok je zvyčajne umiestnený na dolnom okraji otvoreného okna.

Pomocné plochy v oknách

Časť plochy v okne môže byť vyhradená špeciálnym účelom danej aplikácie. Zobrazujú sa v nich rôzne pomocné informácie, dokumenty a pomocné súbory ktoré vkladáme do hlavného dokumentu a pod.

Manipulácie s oknom

Základné manipulácie s oknom, t.j. jeho minimalizáciu, maximalizáciu a uzatvorenie, resp. pohyb s oknom a jeho umiestnenie na pracovnej ploche vykonávame pomocou nástrojov umiestnených v titulnom riadku okna. Keď pomocou tlačidla maximalizácia zvolíme oknu menší rozmer ako maximálny, môžeme rozmery okna dotvoriť pomocou myši. Ak uchopíme pomocou ľavého tlačidla myši okno za roh, je možné rozmer meniť súčasne v horizontálnom i vertikálnom smere. Pri uchopení okna za okraj mimo rohu je možné meniť rozmer okna len v jednom smere.

Počítač si nami manuálne nastavený rozmer okna zapamätá a tento používa ako alternatívu k zobrazeniu na celú plochu pri postupnom stláčaní tlačidla maximalizácia v titulnom riadku.

Prepínanie medzi otvorenými oknami

Ak otvoríme akúkoľvek aplikáciu alebo priečinok, zobrazí sa nám automaticky na paneli úloh tlačidlo s názvom aplikácie alebo menom otvoreného priečinka. Ak máme spustených aplikácií a otvorených priečinkov viacero, prepínanie medzi ich hlavnými oknami môžeme vykonávať práve prostredníctvom týchto tlačidiel zobrazovaných na Paneli úloh.
Inou možnosťou je využívanie klávesovej skratky Alt+Tab. Pri prepínaní držíme stlačený kláves Alt a klikáme postupne na kláves Tab. V objavenom dialógovom okne vyberieme tabelačným klávesom okno žiadanej aplikácie.

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode