Nastavenie pracovnej plochy a niektorých základných vlastností OS

26.11.2009 18:54

Základné informácie o systéme

Pri konfigurácii systému sa často využíva systémové okno Ovládací panel.

Z tohto okna sa spúšťajú všetky programy OS, ktoré majú na starosti správny chod a nastavenia hardvéru i softvéru počítača.

 - ikonu slúžiacu k aktivácii tohto okna  nájdeme v ponuke Štart na paneli úloh.Ak v okne Ovládací panel klikneme na ikonu Systém , zobrazí sa nám nasledujúce okno (Systém).

V tomto okne nájdeme základné informácie o systéme. Je tam informácia o verzii používaného operačného systému, o názvepočítača, o licenčnom čísle OS, stave aktivácie OS a o rozhodujúcich hardvérových komponentoch, t.j. type procesora a veľkosti operačnej pamäte RAM počítača.
Dôležitou v tomto okne je položka Správca zariadení. Keď na ňu klikneme, zobrazí sa kompletný zoznam hardvérových zariadení, ktoré sú nainštalované v počítači. Ak má ktorékoľvek zo zariadení problém so svojim chodom, je pri ňom zobrazený výkričník vo výstražnom žltom poli.

V okne Správcu zariadení (Device Manager) môžeme získať informácie o vlastnostiach každého hardvérového komponentu počítača a inštalovať resp. aktualizovať ovládače týchto zariadení.

Tieto ovládače tvoria dôležitú súčasť operačného systému. Ak niektorý z nich pracuje nesprávne, príslušné zariadenie ním ovládané operačný systém automaticky vyradí z prevádzky. V dôsledku toho je ohrozená, resp. môže zlyhať správna funkcia celého počítača. Pri nesprávnej resp. chýbajúcej funkcii niektorého hardvérového komponentu počítača, kontrolujeme v prvom rade hlásenia operačného systému v tomto systémovom okne.

Zmena konfigurácie pracovnej plochy

Ak v okne Ovládací panel klikneme na ikonu Obrazovka  , objaví sa nám nasledujúce okno.V tomto okne je šesť rôznych odkazov, na ktorých sa nastavujú vlastnosti a podoba pracovnej plochy.

Cez položku Upraviť rozlíšenie nastavujeme vlastnosti monitorov (resp. dataprojektora) pripojených ku grafickej karte počítača. Nastavuje sa tu rozlíšenie obrazovky (1042 x 768 – počet zobrazených bodov v riadku krát počet riadkov)  a po kliknutí na tlačidlo Rozšírené nastavenia sa dostaneme do rozšírenej ponuky nastavení grafickej karty počítača, kde múžeme okrem iného nastaviť kvalita zobrazovaných farieb.

Cez položku Prispôsobenie sa dostaneme k nastaveniu vzhlľadu pracovnej plochy pomocou motívu.

Na karte Pozadie pracovnej plochy plocha nastavujeme pozadie pracovnej plochy. Pri nastavení si môžeme vybrať niektorý z obrázkov ponúkaných v menu: Pozadie resp. ako pozadie  OS Windows XP umožňuje použiť ľubovoľnú fotografiu či obrázok, ktorý máme práve k dispozícii v počítači.

Po kliknutí na tlačidlo Prehľadávať sa nám zobrazí okno, pomocou ktorého prezrieme v počítači priečinky s obrázkami a fotografiami a následne vyberieme obrázok ktorý chceme použiť ako pozadie pracovnej plochy.

Po výbere obrázka, môžeme nastaviť spôsob jeho zobrazenia na pozadí pracovnej plochy (vyplniť, prispôsobiť, roztiahnuť, dlaždice, v strede).

Položka Farba okna umožňuje nastaviť farbu pozadia obrazovky.

Kliknutím na odkaz Rzšírené nastavenia vzhľadu otvoríme okno kde môžeme nastaviť štýl okien a tlačidiel, farebnú podobu okien a môžeme si vybrať tri veľkosti písma, ktorým sú vytvárané rôzne popisy v oknách a na tlačidlách...

Ďalšia záložka slúži na nastavenie šetriča obrazovky. Vyberáme tu vhodný šetrič obrazovky (obrázok alebo objekt, ktorý sa na obrazovke zobrazí po aktivácii šetriaceho režimu monitora). Po kliknutí na tlačidlo Napájanie, sa nám zobrazí okno Zmena nastavenia napájania. V ňom nastavujeme časy, po uplynutí ktorých sa automaticky vypína monitor, odpájajú pevné disky počítača a je aktivovaný úsporný režim.

V tomto okne na karte Zmeniť čas prechodu do režimu spánku je možnosť povolenia režimu dlhodobého spánku. Keď počítač prechádza do režimu dlhodobého spánku, uloží obsah operačnej pamäte na disk a potom sa vypne. Pri návrate počítača z režimu dlhodobého spánku sa všetko automaticky vráti do pôvodného stavu.

Nastavenie času a dátumu

Na Ovládacom paneli nájdeme ikonu Dátum a čas. Po dvojkliku ľavým tlačidlom myši na ikonu sa nám na pracovnej ploche zobrazí okno Dátum a čas – vlastnosti.

Okrem možnosti manuálneho nastavenia času, dátumu a časového pásma, je v tomto okne ponúkaná na karte Internetový čas aj možnosť automatickej synchronizácie hodín počítača s internetovým časovým serverom (time.windows.com, time.nist.gov...).

Nastavenie zvuku

V okne Ovládací panel nájdeme ikonu Zvuk. Po dvojkliku ľavým tlačidlom myši na ikonu sa na pracovnej ploche zobrazí okno Zvuk.

V tomto okne môžeme nastavovať vlastnosti predvoleného zariadenia (zvukovej karty, modemu) na záznam alebo prehrávanie zvuku. Je tu možné nastaviť hlasitosť jednotlivých signálov, ich stereofónne vyváženie, prípadne korekciu frekvenčnej charakteristiky. Konkrétne možnosti ponúkané v tomto okne sú dané vlastnosťami nainštalovanej zvukovej karty (resp. zvukových kariet).

Vyberá sa tu aj jeden zo softvérových syntetizátorov (systémový alebo syntetizátor na zvukovej karte), prostredníctvom ktorého počítač prehráva zvukové dáta existujúce v podobe MIDI súborov.

V okne Zvuky môžete nastaviť zvuky, ktoré sa použijú pri rôznych udalostiach v systéme Windows.

Nastavenie jazyka a rozvrhnutia klávesnice

Na Ovládacom paneli nájdeme ikonu Miestne a jazykové nastavenia. Po jej aktivácii sa nám zobrazí okno Miestne a jazykové nastavenie. V okne sú štyri karty.

Na karte Formáty sa nastavuje, akým spôsobom sú na obrazovke zobrazované čísla, mena, čas, dátum.


Karta Klávesnice a jazyky slúži na nastavenie jazykov, s ktorými sa v počítačmi pracuje. Ak pri práci chceme používať viacero jazykov, pridáme si ich do zoznamu používaných jazykov nasledujúcim spôsobom:

 • Na karte Jazyky klikneme na tlačidlo Zmeniť klávesnice. Zobrazí sa nám okno Textové služby a vstupné jazyky.
 • V tomto okne klikneme na tlačidlo Pridať.
 • Zobrazí sa nám ďalšie okno Pridanie vstupného jazyka a v ňom bohatá ponuka jazykov, s ktorými môžeme pracovať v systémovom prostredí
  Windows 7.
 • Označíme žiadaný jazyk a klikneme na OK. Každému jazyku je automaticky priradené charakteristické rozloženie a typ symbolov, číslic, znakov a písmen na klávesnici. Ak máme v tomto okne začiarknuté políčko Rozloženie klávesnice a editor IME, môžeme si z priloženej ponuky vybrať aj iné, resp. viacero rozložení klávesnice používaných v danom jazykovom prostredí.

Ak máme vybratých viacero jazykov ako jeden, potom sa nám na pracovnej ploche (Panel úloh) automaticky zobrazí tlačidlo so skratkou práve nastaveného jazyka. Po kliknutí ľavým tlačidlom myši na toto tlačidlo sa rozbalí ponuka predvolených jazykov. V tejto ponuke predvolených jazykov si pomocou myšky môžeme manuálne prepínať (vyberať) jazyk, s ktorým chceme pracovať. Ak máme k danému jazyku priradených viacero rozložení klávesníc, môžeme si vyberať aj medzi týmito klávesnicami.

Inštalácia a odinštalovanie aplikácie

Každú aplikáciu je možné do počítača inštalovať, resp. z počítača odinštalovať v zásade dvoma spôsobmi. Používame pritom prostriedky zakomponované v samotnom operačnom systéme alebo inštalačný program, ktorý je súčasťou samotnej aplikácie.

a) priame využitie prostriedkov zakomponovaných v samotnej aplikácií.

Ak vložíme do počítača disk s aplikáciou, ktorú chceme do počítača nainštalovať a zobrazíme obsah disku (napr. pomocou systémového okna Tento počítač), medzi množstvom rôznych priečinkov a súborov nájdeme aj ikonu Setup.

Po spustení programu Setup (napr. dvojitým kliknutím ľavého tlačidla myši na ikonu), aktivujeme mechanizmus inštalácie celej aplikácie. Program Setup nás počas celej inštalácie naviguje a usmerňuje čo máme vykonať, aby sa aplikácia úspešne nainštalovala do počítača. Po úspešnom zavedení všetkých súborov do príslušných adresárov (priečinkov) na pevnom disku počítača nás niektoré aplikácie môžu vyzvať k reštartu počítača. Tento úkon sa vykonáva vtedy, ak aplikácia vyžaduje aj zmenu v nastavení chodu operačného systému. Po reštarte a novom zavedení OS môžeme aplikáciu používať.

Je potrebné si uvedomiť, že inštalácia aplikácie nie je prostým prekopírovaním obsahu inštalačného CD do adresára s názvom aplikácie na pevnom disku počítača. Proces je ďaleko komplikovanejší.

Počas inštalácie sú rozmiestnené rôzne programy a dáta aj do rozmanitých systémových priečinkov. Aplikácia akoby počas inštalácie splynula so samotným operačným systémom. Závisí od zložitosti aplikácie, koľko a akých blokov dát a programov (predovšetkým rôznych ovládačov) sa ocitne v systémových adresároch spolu s ostatnými dátami a programami tvoriacimi OS.

Z predchádzajúcich slov vyplýva, že aj odinštalovanie nespočíva v jednoduchom zmazaní adresára s menom aplikácie, zvyčajne umiestnenom v systémovom adresári Program Files, alebo Program Files (x86). Znovu musí byť kdesi zaznamenané, kam sa všade aplikácia počas inštalácie umiestnila a musí byť stanovený presný algoritmus, ako tieto súbory vybrať z počítača naspäť.

Po nainštalovaní aplikácie sa v počítači zvyčajne zviditeľní program Uninstall patriaci k danej aplikácii (v priečinku s názvom aplikácie v systémovom adresári Program Files , alebo Program Files (x86) a v ponuke: Štart - Všetky programy - Názov aplikácie - Uninstall). V ňom je zakomponovaný presný postup odstránenia aplikácie z počítača. Spustením programu Uninstall odinštalujeme aplikáciu z počítača.

Niektoré aplikácie neobsahujú program Uninstall. V tomto prípade je potrebné na odinštalovanie aplikácie využiť systémové prostriedky počítača.

b) využitie systémových prostriedkov

Druhou alternatívou pri odinštalovaní aplikácie je využitie služieb operačného systému. Prostriedky na tieto akcie nájdeme znovu v systémovom okne Ovládací panel. Ak klikneme 2x ľavým tlačidlom myši na ikonu Programy a súčasti zobrazí sa nám okno Programy a súčasti. V ňom si môžeme vybrať, čo chceme s aplikáciou vykonať.

Pri odinštalovaní aplikácie sa stáva, že program Uninstall ako súčasť danej aplikácie jednoducho nejestvuje alebo ho nedokážeme v spleti rôznych súborov a adresárov nájsť. Vtedy je využitie služby OS nevyhnutnosťou.
OS si v priebehu inštalácie aplikácie zapamätá, kam sa aplikácia všade v počítači nainštalovala. Tento poznatok je využitý neskôr pri jej odinštalovaní. V zobrazenom okne Programy a súčasti vyznačíme aplikáciu, ktorú chceme z počítača odstrániť a následne klikneme ľavým tlačidlom myši na tlačidlo Odinštalovať. Spustíme tým procedúru odinštalovania aplikácie. Ďalší postup je individuálny podľa typu aplikácie. Riadime sa v ňom pokynmi OS.

Okrem odinštalovania môžeme tu vykonať preinštalovanie, alebo opravu inštalácie aplikácie.

Využívanie klávesy „PRINT SCREEN“

Ak chceme vložiť obsah celej obrazovky počítača do ľubovoľného dokumentu, používame na to kláves PRINT SCREEN.

Po každom stlačení lačidla PRINT SCREEN operačný systém uloží do pamäti (schránky) obraz celej aktuálnej pracovnej plochy. V pamäti sa uchováva vždy len jediná informácia, po poslednom stlačení klávesu. Tento obraz je možné následne vložiť do ľubovoľného dokumentu a v tomto dokumente ďalej upravovať (robiť výrezy, meniť kontrast, jas,...).

Ďalší postup a možnosti spracovania závisia od konkrétnej aplikácie, do ktorej tento obraz importujeme.

Ak obraz aktuálnej pracovnej plochy potrebujeme importovať napríklad do textového editora MS Word, postup je nasledujúci: 

 • pracovnú plochu si dotvoríme do podoby v akej ju chceme zosnímať
 • stlačíme Print Screen
 • otvoríme si dokument do ktorého chceme obraz pracovnej plochy vkladať prídeme s kurzorom na miesto v dokumente (pomocou ľavého tlačidla myši, kurzorovými šípkami, ap. ), kam chceme obraz vložiť
 • použijeme klávesovú skratku Ctrl+V alebo na dané miesto klikneme pravým tlačidlom myši a z rozbalenej ponuky vyberieme možnosť Prilepiť.
 • obraz pracovnej plochy sa zobrazí na požadovanom mieste. Následne ho prispôsobíme programovými prostriedkami Wordu do požadovanej veľkosti, prípadne na ňom vykonáme ďalšie úpravy.

Nastavenie vlastností sieťovej karty

V súčasnosti už takmer každý počítač je pripojený do počítačovej siete. Aby počítač mohol komunikovať prostredníctvom siete musí obsahovať hardwarový modul nazývaný sieťová karta. Sieťová karta musí mať nakonfigurované základné vlastnosti bez ktorých by jej funkcia nebola možná - IP adresu, masku siete, IP adresu východiskovej brány a IP adresu DNS servera.

Zistenie konfigurácie sieťovej karty, alebo jej nastavenie môžeme vykonať kliknutím na ikonu Centrum sietí v Ovládacom paneli.

V okne Centrum sietí sa zobrazia základné informácie o sieti. Sieťové karty nainštalované v počítači zobrazíme kliknuťím na odkaz Zmeniť nastavenia adaptéra. V ďalšom kroku klikneme pravým tlačidlom myši na ikone predstavujúcejm sieťovú kartu a z kontextovej ponuky vyberieme položku Stav. Zobrazií sa okno v ktorom môžeme skontrolovať aktuálnu konfiguráciu sieťovej karty.

Ak chceme zmeniť nastavenia sieťovej karty klikneme v tomto okne na tlačidlo Vlastnosti. Vyberieme položku Internet Protocol Version 4. Najčastejčie používané nastavenie je Získať adresu IP automaticky a Získať adresu servera DNS automaticky, ktoré umožňuje administrátorovi siete pohodlne riadiť prideľovanie základných vlastností sieťovým kartám počítačov v celej sieti automaticky, podľa ním vytvorenej schémy.

Pridanie a nastavenie vlastností tlačiarne

Často potrebná činnosť pri prevádzke počítača je tlač dokumentov. Aby sme mohli tlačiť, musí byť k počítaču pripojená tlačiareň a OS s ňou musí vedieť komunikovať. Prvý krok je pridanie tlačiarne do OS.

Znovu začíname v okne Ovládací panel. Klikneme na ikonu Zariadenia a tlačiarne. Otvorí sa okno v ktorom vidíme zoznam tlačiarní nainštalovaných na tomto počítači. Ak chceme nainštalovať novú tlačiareň, klikneme na odkaz Pridať tlačiareň.

Spustí sa sprievodca inštaláciou tlačiarne, ktorý nám umožní pridať tlačiereň priamo pripojenú k počítaču (lokálna tlačiareň), alebo tlačiareň pripojenú k inému počítaču v sieti a poskytnutú na zdieľanie, prípadne priamo pripojenú do siete cez vlastné sieťové rozhranie (sieťová tlačiareň).

Ak už tlačiareň nainštalovanú máme môžeme nastavovať jej vlastnosti tak, že kliknutím pravým tlačidlom myši na ikone tlačiarne a z kontextovej ponuke vyberieme položku Vlastnosti tlačiarne.

V okne Vlastnosti môžeme zmeniť konfiguráciu tlačiarne a kliknutím na tlačidlo Vytlačiť skúšobnú stranu overiť, či tlačiareň v OS funguje.

Dokument, ktorý sme dali vytlačiť uloží OS do fronty tlačiarne, v ktorej počká, kým príde na rad, aby bol odoslaný do tlačiarne. Dokumenty vo fronte tlačiarne zobrazíme výberom položky Zobraziť tlačové úlohy z kontextovej ponuky zobrazenej po kliknutí pravým tlačidlom myši na ikone tlačiarne.

Ak chceme tlač dokumentu zrušiť, vyberieme príslušný dokument vo fronte a v ponuke Dokument vyberieme možnosť Zrušiť.

 

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode