MS Word - formátovanie odseku

26.11.2009 18:41

Formátovanie odseku

Odsek je časť textu, ktorá je ukončená znakom nového riadku, ktorý sme vložili do textu klávesom Enter. Pre každý odstavec sa nastavujú jeho vlastnosti:

  • riadkovanie,
  • odsadenie,
  • zarovnanie,
  • ohraničenie a tieňovanie.

Riadkovanie

Riadkovanie nastavujeme príkazom Formát Odsek… v poli Riadkovanie:

Okrem jednoduchého, 1,5 a 2-násobného riadkovania si môžeme nadefinovať vlastné riadkovanie podľa svojich potrieb.
Ak sú v riadku vložené väčšie znaky, riadkovanie sa automaticky upraví tak, aby sa do riadku vošli, pokiaľ nie je nastavená voľba Presne. Vtedy ostane nezmenené bez ohľadu na veľkosť vkladaných znakov.

Základné veľkosti riadkovania najrýchlejšie nastavíme pomocou tlačidiel v paneli nástrojov:

Odsadenie odsekov

Odsadenie riadkov odseku je vzdialenosť odseku od okraja textu. Program Word umožňuje nezávisle nastavovať odsadenie sprava, zľava a odsadenie zľava pre prvý riadok odstavca. Najrýchlejšie nastavíme odsadenie riadkov odseku pomocou zarážiek na vodorovnom pravítku, avšak iba s presnosťou 0,25 cm:

Ak potrebujeme odsadiť určitú časť textu s jemnejším odlíšením, zadáme príkaz Formát – Odsek v poli Zarážky nastavíme veľkosť odsadenia:

Zarovnanie odseku

V dialógovom okne Odsek v poli Zarovnanie definujeme zarovnanie odseku. Odsek je zarovnaný vzhľadom k nastavenému pravému a ľavému okraju textu, ktoré sú definované zarážkami. Odsadenie najrýchlejšie zadáme pomocou tlačidiel v paneli nástrojov:

Bežný text píšeme zo zarovnaním doľava alebo podľa okraja, nadpisy so zarovnaním na stred. Zarovnanie doprava sa používa zriedkavo.

Medzera pred a za odsekom

Pri písaní textu sa najčastejšie používajú dva spôsoby na zvýraznenie oddelenia odsekov:

  • pri prvom z nich je prvý riadok odstavca odsadený od okraja
  • pri druhom je vynechaná medzera pred alebo za odstavcom

Medzeru pred alebo za odstavcom definujeme príkazom Formát – Odsek… v poli Medzery.
Ak si zadefinujeme túto medzeru už pri prvom odstavci, budeme mať v celom texte rovnaké medzery medzi odstavcami.

Orámovanie a podfarbenie

Na zvýraznenie vybranej časti textu alebo odseku môžeme použiť orámovanie alebo podfarbenie textu. Definujeme ich príkazom Formát – Orámovanie a podfarbenie:

Na prvej karte Orámovanie v poli Nastavenie definujeme typ orámovania, pre ktorý vyberieme štýl, farbu a hrúbku čiary a pomocou tlačidiel v poli Ukážka určujeme, či vybraný typ čiary ohraničuje text zhora, zdola, sprava alebo zľava.
Pre každé z nich môže byť nadefinovaný rôzny typ čiary. Tlačidlom Možnosti… definujeme vzdialenosť čiary od textu. V poli Použiť na vyberáme, či sa orámuje celý odstavec alebo len vybraný text.

Na karte Orámovanie strany môžeme rovnakým spôsobom nadefinovať orámovanie pre stranu textu. Naviac máme v poli Efekt k dispozícii rôzne ozdobné typy rámovania, ktoré sa dajú s výhodou použiť pri tvorbe neformálnych dokumentov alebo rôznych osvedčení.

Na karte Podfarbenie definujeme farbu, akou je vyplnený podklad vybraného textu alebo odstavca. Podkladovú farbu vyberáme tak, aby bol text odstavca dobre čitateľný.

Postupy práce pri formátovaní odseku si môžete pozrieť TU.

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode