Internet. Služby Internetu.

07.09.2016 21:26

Internet je celosvetová počítačová sieť, ktorá spája priamo pripojených používateľov a lokálne siete komunikujúce prostredníctvom protokolu TCP/IP. Vďaka Internetu dokážu spolu komunikovať aj úplne odlišné a nekompatibilné systémy.

Internet vznikol ako výsledok projektu na výstavbu experimentálnej počítačovej siete s názvom Arpanet, ktorý začala v roku 1969 realizovať agentúra ministerstva obrany USA DARPA. Cieľom projektu bolo vytvoriť počítačovú sieť, ktorá by spoľahlivo fungovala bez hlavného riadiaceho  centra, bola schopná prevádzky aj v prípade výpadku niektorého uzla a všetky jej uzly mali v zásade rovnocenné postavenie, naviac dopredu počítali s tým, že prenosy medzi jednotlivými uzlami nie sú spoľahlivé. Osudy tejto siete sa plne odohrávali v réžii ministerstva obrany USA, ktoré všetko financovalo.
V roku 1983 oddelili od pôvodnej siete tie jej časti, ktoré mali niečo spoločné s armádou a vytvorili samostatnú sieť MILNET, naďajej prepojenú a schopnú komunikovať s ARPANETom. Samotný ARPANET tak získal omnoho civilnejšiu náplň práce, ale aj tak bol naďalej financovaný z prostriedkov rezortu obrany.
Svoje počítačové siete si budovali aj iné rezorty a vzhľadom ku kvalitám a verejnej dostupnosti protokolu TCP/IP boli tieto siete stále častejšie budované na základe týchto protokolov. Pre užívateľov sa ukázalo byť výhodné byť prepojení so sieťou ARPANET.
Po roku 1983 sa v lokálnych počítačových sieťach plne uplatnila prenosová technológia Ethernet. Dochádza k obrovskému rozvoju lokálnych sietí pre ktoré bolo výhodné využiť protokoly TCP/IP a pripojiť sa k stále sa rozširujúcej sústave navzájom prepojených sietí na báze týchto protokolov. Pôvodný ARPANET sa tak dostal do úlohy chrbticovej siete cez ktorú prechádza komunikácia vznikajúca a smerujúca do iných sietí. Pripojovaním ďalších sieti vznikla sústava vzájomne prepojených sietí nazvaná INTERNET.

Služby Internetu

Internet ponúka niekoľko štandardných služieb, ktorých prostredníctvom fungujú jednotlivé používateľské aplikácie. Pre používanie jednotlivých služieb musí mať používateľ na svojom počítači nainštalovaný program (klienta), ktorý dokáže prostredníctvom pripojenia k intenetu komunikovať so servermi poskytujúcimi konkrétny typ služby (www prehliadač, ftp klient, poštový klient ...).

 • WWW (World Wide Web) ... Najviac využívaná služba Internetu založená na WWW stránkach (hypertextových dokumentoch). Poskytuje virtuálny informačný priestor prístupný pomocou prehliadača. Výhodou WWW stránok sú nízke prevádzkové náklady a možnosť pravidelných aktualizácií predovšetkým v porovnaní s tlačenými informáciami. Zverejnením vlastných WWW stránok sa ponúka možnosť propagácie firmy, ponúkať výrobky a služby širokej verejnosti. Používateľ má možnosť prezerať dokumenty, vyhľadávať informácie.
  HTTP (HyperText Transfer Protocol)  prenáša hypertextové stránky uložené na WWW serveroch. Hypertext je štruktúrovaný text obsahujúci odkazy na iné časti textu (stránky), uložené na tom istom serveri alebo na iných serveroch a odkazy na ďalšie objekty (obrázky, animácie, zvuky, súbory atd.).
 • E-mail (Electronic Mail) ... e-mail umožňuje posielanie správ medzi počítačmi pripojenými k Internetu.
 • UseNet ... Elektronické konferencie a diskusné skupiny.
 • FTP (File Transfer Protocol) ... umožňuje prenos údajov medzi dvomi k internetu pripojenými počítačmi.
 • News (NetNews, NewsGroup, UseNet) ... internetové diskusné skupiny sú obdobou klasickej nástenky. Používateľ môže uverejniť svoj príspevok a naopak si môže čítať príspevky a odpovede ostatných účastníkov danej debaty zaoberajúcej sa väčšinou určitou témou. Všetky príspevky a odpovede sú prístupné všetkým.

Okrem týchto uvedených služieb patrí medzi hlavné služby internetu ešte Telnet a Gopher , ktoré sú však v súčasné dobe využívané bežnými používateľmi v minimálnej miere.

 • Gopher ... Pomocou štrukturovaného menu nám umožňuje pristupovať k súborom, pričom informácie zostávajú v mieste svojho vzniku. Menu je štruktúrované hierarchicky – adresárová štruktúra - adresáre sa nazývajú podľa tém.
 • Telnet ... Umožňuje pripojiť sa ku vzdialenému počítaču v sieti.  Rozhranie pre znakové (ASCII) virtuálne terminály. Hostiteľskému počítaču simuluje priamo pripojený terminál. Pomocou tejto služby je možné pripojiť sa k vzdialenému počítaču v sieti v tzv. terminálovom režime. Potom pracujeme priamo na vzdialenom počítači a môžeme využívať všetky jeho prostriedky. Náš počítač sa počas pripojenia chová len ako terminál. Naša práca sa nám javí, ako keby sme sedeli priamo pri vzdialenom počítači, ku ktorému sme pripojení.

Okrem uvedených základných služieb je na internete k dispozícii celý rad ďalších, často omnoho  známejších a rozšírenejších, z ktorých je možné uviesť:

 • Interaktívna komunikácia: ICQ, IRC, CHAT, IP telefónia
 • Sociálne budované siete (Social networking): Facebook, MySpace, Unister...
 • Stránky na zdieľanie obrázkov: Picasa
 • Stránky na zdieľanie videí: YouTube, Google Videos
 • Slobodné encyklopédie: Wikipedia
 • Blogy: edublog.org, blog.sme.sk, blog.sk, blog.cz, blogger.com, blog.com
 • Zdieľanie odkazov: linkuj.cz, jagg.cz
 • Zdieľanie súborov: megaupload.com, box.net, Windows Live SkyDrive, Google Apps
 • Virtuálne svety: Second Life napr.

Net Meeting (video-konferencia)
Umožňuje vzájomnú komunikáciu medzi používateľmi, internetu. Prenos môže byť hlasový, video, umožňuje posielať súbory, používať spoločnú tabuľu na kreslenie a zdieľať aplikácie.
Zo svojho počítača si používateľ urobí videofón, tj. k počítaču s príslušným softwarom pripojí videokameru, ktorou umiestni na monitor.

Rozvíjajúce sa rozhlasové (RealAudio) a televízne (WebTV) vysielanie na internete môže mať podobu nielen  šotov z televízie, ale popri  súbežnom vysielaní rádia či televízie aj vysielanie zamerané výlučne na internet. Existujú tiež archívy pesničiek, z ktorých si môžete prehrať niektorý zo svojich obľúbených hitov. Výhodou poskytovanej služby je jedinečná možnosť počúvať napr. živé vysielanie slovenskej rozhlasovej stanice v USA, kde študujete na prestížnej univerzite, pričom kvalita zvuku pri dobrom spojení  je veľmi prijateľná a pri pripojení počítača  pevnou linkou je kvalita prenášaného zvuku zrovnateľná s kvalitou zvuku z CD.

 

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode