Grafická plocha (Image)

05.10.2009 20:53

Grafická plocha (Image).

Grafická plocha - je obdĺžnik vo formulári, do ktorého môžeme rôznymi nástrojmi kresliť, jej obsah môžeme jednoducho uložiť na disk, resp. zo súboru do nej prečítať nejaký obrázok.

Vloženie komponentu Image do formulára:

Nájdeme ho v palete komponentov v záložke Additional (malý farebný obrázok). Komponent položíme do plochy kliknutím (dostáva rozmer približne 100x100) a môžeme ho zväčšiť ťahaním za modré krúžky.
Image môžeme prispôsobiť veľkosti formulára: v inšpektore tomuto komponentu zmeníme jeho nastavenie Align na hodnotu alClient - toto nastavenie označuje, že grafická plocha pokryje kompletný formulár a bude sa meniť, ak budeme meniť veľkosť formuláru.

Kresliť do grafickej plochy budeme najčastejšie ako akcie pri zatlačení nejakých tlačidiel - teda napr. do procedúry Button1Click budeme zapisovať grafické príkazy medzi begin a end. Skôr ako začneme kresliť, vysvetlime si základné pojmy:

• naša grafická plocha má meno Image1 (podobne ako tlačidlo Button1 a aj formulár Form1)
• každá grafická plocha má svoje plátno a kreslíme práve do tohto plátna  - plátno sa nazýva Canvas,
• na plátno kreslíme pomocou pera - Pen alebo vyfarbujeme nejaké plochy pomocou štetca Brush,
• pero aj štetec majú svoje farby - Color, pero má aj svoju hrúbku - Width,

Súradnicový systém plochy

Príkazy, ktoré pohybujú a kreslia perom väčšinou vyžadujú zadávanie súradníc: súradnicová  sústava je vo Windows inak natočená, ako ju poznáme z matematiky

 • ľavý horný roh má súradnice (0,0) - teda je to počiatok
 • x-ová súradnica ide zľava doprava na hornom okraji plochy
 • y-ová súradnica ide zhora nadol pri ľavom okraji plochy

Šírka grafickej plochy je daná vlastnosťou Image1.Width a výška je daná vlastnosťou Image1.Height. x-ové súradnice ľubovoľného bodu sú celočíselné a sú z intervalu <0, Image1.Width>. y-ové súradnice ľubovoľného bodu sú tiež celočíselné a sú z intervalu <0, Image1.Height>.

Kreslenie do plochy

Všetko, čo budeme do plochy kresliť, budeme vlastne kresliť na plátno (Canvas).

Vlastnosti plátna - Canvas:

 •  Brush.Color

Vo Windows sa farba určuje trojicou čísel, ktoré vyjadrujú v akom množstve treba “namiešať” tri základné farby – červenú, zelenú a modrú, aby vznikla žiadaná farba – množstvá týchto zložiek sa zadávajú celým číslom od 0 do 255, napr. ak namiešame 0 červenej, 0 zelenej a 255 modrej, vznikne jasná modrá farba; 0 červenej, 0 zelenej a 0 modrej je čierna; všetky zložky po 255 znamená bielu; 255 červenej, 255 zelenej a 0 modrej vyrobí žltú a pod.

V Delphi môžeme farby definovať pomocou funkcie RGB, ktorá dostáva 3 čísla v desiatkovej sústave od 0 do 255, popisujúce zastúpenie jednotlivých zložiek základných farieb.
Mená niektorých preddefinovaných farieb:
 

clBlack  
clMaroon 
clGreen         
clOlive           
clNavy       
clPurple       
clTeal       
clGray       
clSilver       
clRed       
clLime       
clYellow       
clBlue       
clFuchsia       
clAqua       
clLtGray       
clDkGray       
clWhite          

RGB(0,0,0)
RGB(128,0,0)
RGB(0,128,0)
RGB(128,128,0)
RGB(0,0,128)
RGB(128,0,128)
RGB(0,128,128)
RGB(128,128,128)
RGB(192,192,192)
RGB(255,0,0)
RGB(0,255,0)
RGB(255,255,0)
RGB(0,0,255)
RGB(255,0,255)
RGB(0,255,255)
RGB(192,192,192)
RGB(128,128,128)
RGB(255,255,255)
 • Brush.Style
  • bsSolid - plná výplň
  • bsCross - mriežka
  • bsClear - bez výplne
  • bsDiagCross - šikmá mriežka
  • bsBDiagonal - šikmé čiary vpravo
  • bsHorizontal - vodorovné čiary
  • bsFDiagonal - šikmé čiary vľavo
  • bsVertical - zvislé čiary
 • Pen.Color - ako farba Brushu
 • Pen.Mode
  • pmBlack - vždy čierne
  • pmWhite - vždy biele
  • pmNop - bezo zmeny
  • pmNot - inverznou farbou vzhľadom na farbu bodu v Canvase
  • pmCopy - farba pera epecifikovaná vo vlastnosti Color
  • pmNotCopy- inverzná farba pera
 • Pen.Style
  • psSolid - plná čiara
  • psDash - čiarkovaná
  • psDot - bodkovaná
  • psDashDot - bodkočiarkovaná
  • psDashDotDot - bodkobodkočiarkovaná
  • psClear - žiadna čiara
   ! Čiarkovaná a bodkovaná čiara sú možné iba pre hrúbku 1!

Pen.Width

Metódy plátna - Canvas:

 • FloodFill(X, Y: Integer; Color: TColor; FillStyle: TFillStyle) - rozleje z bodu (x,y) farbu Brushu po hranicu Color s vyplnením FillStyle
  • type TFillStyle = (fsSurface, fsBorder);

fsSurface - vyplní plochu, ktorá má farbu parametra Color. Skončí, ak narazí na inú farbu

fsBorder - vyplní oblasť, ktorá neobsahuje farbu parametra Color. Skončí, keď narazí na farbu Color

 • Rectangle(X1, Y1, X2, Y2: Integer) - obdĺžnik - teda aj štvorec. Štyri čísla v zátvorkách vyjadrujú súradnice nejakých dvoch protiľahlých vrcholov - prvé dve sú x-ová a y-ová súradnice prvého vrcholu a druhé dve opäť x-ová a y-ová súradnice druhého vrcholu
 • Ellipse(X1, Y1, X2, Y2: Integer) - elipsa a teda aj kruh - parametre sú ako pri obdĺžniku a znamenajú elipsu vpísanú do obdĺžnika
 • LineTo(X, Y: Integer) - od momentálnej pozície pera kreslí úsečku do bodu (x, y)
 • MoveTo(X, Y: Integer) - presunie pero bez kreslenia čiar
 • Polygon(Points: array of TPoint) - napr. Polygon([Point(10, 10), Point(30, 10), Point(130, 30), Point(240, 120)]);

Prvý najjednoduchší príkaz je asi obdĺžnik - zadáme mu dva protiľahlé vrcholy nejakého obdĺžnika a ten ho nakreslí, pričom strany sú rovnobežné s osami. Vysvetlime si príkaz na nakreslenie obdĺžnika:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Image1.Canvas.Rectangle(100, 50, 300, 150);
 end;

Vidíme, že príkaz sa skladá z viacerých slov oddelených bodkami - poradie týchto slov a samozrejme aj presný zápis je veľmi dôležitý a vyjadruje toto: ideme pracovať s grafickou plochou Image1 - budeme kresliť na jej plátno Canvas - konkrétne použijeme metódu obdĺžnik - Rectangle. Štyri čísla v zátvorkách vyjadrujú súradnice nejakých dvoch protiľahlých vrcholov - prvé dve sú x-ová a y-ová súradnice prvého vrcholu a druhé dve opäť x-ová a y-ová súradnice druhého vrcholu. Treba si zapamätať, že tieto súradnice musia byť vždy celé čísla - ak je niektorá z nich mimo veľkosť grafickej plochy, tak zrejme aj nejaká časť obdĺžnika bude mimo plochy. Po spustení programu (F9) sa vo formulári sa objaví

Teraz nakreslime ešte jeden obdĺžnik a to tak, aby sa oba navzájom prekrývali, napr.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Image1.Canvas.Rectangle(100, 50, 300, 150);
  Image1.Canvas.Rectangle(40, 100, 240, 200);
end;

Po spustení vidíme, že druhý obdĺžnik je vyplnený bielou farbou, lebo cez neho nie je vidieť ten prvý.
Pri štarte programu má pero vždy čiernu farbu a hrúbku 1, štetec, ktorý vypĺňa vnútro obdĺžnika má pri štarte bielu farbu. Toto všetko sa dá zmeniť špeciálnymi priraďovacími príkazmi:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Image1.Canvas.Pen.Color := clRed;
  Image1.Canvas.Brush.Color := clBlue;
  Image1.Canvas.Rectangle(100, 50, 300, 150);
  Image1.Canvas.Pen.Width := 5;
  Image1.Canvas.Brush.Color := clYellow;
  Image1.Canvas.Rectangle(40, 100, 240, 200);
end;

Vidíme, že prvý obdĺžnik má tenký červený obvod a je vyplnený modrou farbou, druhý obdĺžnik má hrubý červený obvod a je vyfarbený žltou farbou. Farby a hrúbky meníme priraďovacími príkazmi, napr.

Image1.Canvas.Pen.Color := clRed;

Znamená, že v grafickej ploche Image1, na jeho plátne Canvas, zmeníme pre pero Pen jeho farbu Color na červenú clRed. Úplne rovnako je to s farbou štetca a aj hrúbkou pera.
Nasledovný program nakreslí vedľa seba 3 rôzne veľké štvorce:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Image1.Canvas.Pen.Width := 5;
  Image1.Canvas.Rectangle(100, 200, 150, 150);
  Image1.Canvas.Rectangle(150, 200, 250, 100);
  Image1.Canvas.Rectangle(250, 200, 400, 50);
end;

Všimnite si, že hrúbku sme nastavili len raz a odvtedy platí pre všetky kresby. Je jasné, že pomocou Rectangle kreslíme aj štvorce. Niekedy sa musíme so súradnicami "trochu pohrať", aby sme dostali útvary podľa našich predstáv - tu sú štvorce nakreslené tesne vedľa seba a ich spodná strana leží na jednej priamke.

Práca s textom

Práca s textom - nastavenia:

 • Font.Color - farba písma
 • Font.Height – výška písma
 • Font.Name - názov fontu (používa sa aj pre možnosť nastavenia fontu užívateľom)
 • Font.Size - veľkosť fontu
 • Style - do hranatých zátvoriek sa vymenujú atribúty písma – fsBold (tučné), fsItalic (kurzíva), fsUnderline (podčiarknuté), fsStrikeOut (prečiarknuté)

Práca s textom - metódy:

 • TextExtent(const Text: string): TSize; - funkcia, ktorá vrátia šírku a výšku textu v pixeloch, ak by bol napísaný v aktuálne nastavenom fonte. Funkcia vracia hodnotu typu record s dvoma zložkami cx, cy.
 • TextHeight(const Text: string): Integer; - funkcia, ktorá vráti výšku textu v pixeloch podľa aktuálne nastaveného fontu
 • TextOut(X, Y: Integer; const Text: string); - procedúra, ktorá na pozíciu (x,y) vypíše zadaný text
 • TextRect(Rect: TRect; X, Y: Integer; const Text: string); - vypíše text do zadaného obdĺžnika, prípadný prečnievajúci text oreže
  pr. TextRect ( Rect(20, 30, 70, 50), 'To je bomba');
 • TextWidth(const Text: string): Integer; - funkcia, ktorá vráti šírku textu v pixeloch podľa aktuálne nastaveného fontu

Často sa nám bude hodiť zmazanie grafickej plochy:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
  Image1.Canvas.FillRect(Image1.ClientRect);
end;

Prvý riadok, v ktorom nastavujeme bielu farbu štetca, je tu preto, lebo príkaz FillRect zmaže celú plochu farbou štetca a najčastejšie sa nám hodí práve biela - samozrejme, že by sme mohli zmazávať ľubovoľnou farbou.

Úlohy

 1. Vykresli 3 obdĺžniky: prvý tenkým čiernym perom, 2. tenkým červeným perom a 3. hrubým modrým perom a žltou výplňou
 2. Nakresli šachovnicu 3 x 3 políčka.
 3. Nakresli domček s červenou strechou.
 4. Pomocou príkazov MoveTo a LineTo nakreslite rovnostranný trojuholník so stranou a.

var
  x,y:integer;
begin
  a := 100;
  x:=100; y:=300;
  Image1.Canvas.MoveTo(x,y);
  Image1.Canvas.LineTo(x+a div 2,y - round(a*0.877));
  Image1.Canvas.LineTo(x+a,y);
  Image1.Canvas.LineTo(x,y);
end;

 1. Nakresli do plochy vyfarbený trojuholník pomocou príkazu polygon.
 2. Vypíš do plochy text zadaný užívateľom.

Náhodné čísla - random

Budeme riešiť takúto úlohu: treba nakresliť štvorec so stranou a = 100, ktorého ľavý horný roh má pri každom stlačení tlačidla Button1 inú, náhodnú polohu.
Použijeme náhodný generátor - funkciu Random, ktorá zakaždým vráti nejakú inú (možno aj tú istú) hodnotu:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  A, X, Y: Integer;
begin
  A := 100;
  X := Random(500);
  Y := Random(400);
  Image1.Canvas.Pen.Width := 5;
  Image1.Canvas.Rectangle(X, Y, X+A, Y+A);
end;

Príkaz X := Random(500); znamená, že vždy keď sa ide vykonať, počítač si "vymyslí" nejaké náhodné číslo z intervalu <0, 499> a to priradí do premennej X, podobne je to aj s premennou Y - tej sa priradí náhodná hodnota z intervalu <0, 399>.
Teda Random(N) vráti hodnotu z intervalu <0, N-1>. Takáto procedúra po každom zavolaní nakreslí štvorec na iných súradniciach.
Generovanie náhodných čísel je pred prvým použitím príkazu Random inicializovať príkazom Randomize.

Cyklus For, premenná cyklu

Chceme nakresliť naraz 10 štvorcov na náhodných pozíciách. Všetky príkazy, ktoré kreslia jeden náhodný štvorec, vložíme do konštrukcie tzv. for-cyklu:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  A, X, Y, I: Integer;
begin
Randomize;
  for I := 1 to 10 do
  begin
    A := 100;
    X := Random(500);
    Y := Random(400);
    Image1.Canvas.Pen.Width := 5;
    Image1.Canvas.Rectangle(X, Y, X+A, Y+A);
  end;
end;

Veľmi dôležitý je prvý riadok konštrukcie:

 • začína slovom for, za ktorým nasleduje priradenie počiatočnej hodnoty pomocnej premennej I (tzv. premenná cyklu) - u nás 1, a za slovom to je číslo 10, ktoré vyjadruje, že sa budú opakovať nejaké príkazy, pričom premenná cyklu bude postupne nadobúdať hodnoty od 1 do 10 - teda opakovaní bude 10. Za číslom 10 je ešte slovo do a slovo begin, ktoré označuje, že nasleduje postupnosť príkazov na opakovanie.
 • premenná cyklu - u nás premenná I - musí byť tiež deklarovaná ešte pred prvým begin v časti var.

Ďalej nasledujú riadky, ktoré sa budú opakovane vykonávať 10-krát až po slovo end - toto je koniec postupnosti opakovaných príkazov.
Premennú cyklu I môžeme veľmi užitočne využívať aj medzi príkazmi, ktoré sa budú opakovať (tzv. telo cyklu) - zrejme bude pri každom ďalšom opakovaní mať ďalšiu nasledujúcu hodnotu, teda postupne 1, 2, 3, ... 10. Napr.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  A, X, Y, I: Integer;
begin
Randomize;
  for I := 1 to 10 do
  begin
    A := 10 * I;
    X := Random(500);
    Y := Random(400);
    Image1.Canvas.Pen.Width := 5;
    Image1.Canvas.Rectangle(X, Y, X+A, Y+A);
  end;
end;

Každý z desiatich štvorcov bude mať veľkosť strany desaťnásobok poradového čísla, t.j. postupne 10, 20, 30, ... 100. Aby sme si lepšie uvedomili, čo všetko a prečo sa v cykle opakuje, ukážme si upravený variant tohto istého programu:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  X, Y, I: Integer;
begin
Randomize;
  Image1.Canvas.Pen.Width := 5;
  for I := 1 to 10 do
  begin
    X := Random(500);
    Y := Random(400);
    Image1.Canvas.Rectangle(X, Y, X+10*I, Y+10*I);
  end;
end;

Príkaz, ktorým sa nastavovala hrúbka čiar štvorca na 5 nemusí byť vo vnútri cyklu a tým sa vykoná 10-krát, ale ak bude pred cyklom, vykoná sa len raz. Zrušili sme premennú A a tam kde sa používala, sme miesto nej dali vzorec 10*i. Hoci sme ušetrili 4 bajty na tejto premennej, niekedy ale takéto šetrenie nemusí pomôcť čitateľnosti programu.

Pri používaní cyklu For by sme si mali zapamätať tieto pravidlá:

 • premennú cyklu môžeme v príkazoch v tele cyklu používať, ale nesmieme ju tu meniť, t.j. nesmieme do nej nič priraďovať,
 • premenná cyklu po skončení cyklu je už voľná na ďalšie použitie - hovoríme, že má nedefinovanú hodnotu, ak ju chceme používať, musíme jej nejakú hodnotu priradiť,
 • premenná cyklu postupne nadobúda hodnoty od počiatočnej A až po koncovú B:
  • ak je A <= B, tak sa cyklus vykoná presne B-A+1 krát,
  • ak A = B, tak sa vykoná práve raz,
  • ak A > B, tak sa nevykoná ani raz
 • počiatočná aj koncová hodnota nemusí byť zadaná len konštantou, ale aj zložitejším aritmetickým výrazom s premennými

Úlohy

 1. Vypíšte  modré slová 'I love Delphi' so sivým tieňom. Nezabudnite urobiť priesvitné pozadie písmen. Predĺžte tieň.

var
  i,x,y:integer;
begin
  x:=10; y:=100;
  g.Brush.Style:=bsClear;
  g.Font.Height:=60;
  g.Font.Name:='Arial';
  g.Font.Style:=[fsBold];
  g.Font.Color:=clLtGray;
  g.TextOut(x+3,y-3,veta);
  for i:=1 to 15 do g.TextOut(x+i,y-2*i,veta); // vytvorenie tieňa
  g.Font.Color:=clBlue;
  g.TextOut(x,y,`I love Delphi`);
end;

 1. Nakreslite 10 sústredných kruhov s polomermi 10, 20, 30, ... 100. Každý kruh bude vyfarbený náhodnou farbou.
 2. Vykreslite na obrazovku 100 kruhov náhodnej farby - obvod aj výplň majú rovnaké, kruhy majú veľkosti 1 až 100.
Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode