Software a základné pojmy operačných systémov

09.01.2017 13:10

Hardware

Pod týmto pojmom chápeme technické vybavenie počítača ako napr. základná jednotka (matičná doska), CPU (centrálna procesorová jednotka), matematický koprocesor, vnútorná (operačná) pamäť,  disketová mechanika, pevný disk, CD – ROM, klávesnica, myš, scaner, displej, grafické karty, tlačiareň.
Samozrejme každá z uvedených častí sa skladá z ďalších menších dielov a existuje množstvo ďalších pojmov charakterizujúcich nové, iné časti hardware.

Software

Predstavuje programové vybavenie počítačov. Je to časť počítača, bez ktorej je počítač len mŕtva hromada železa. Až software robí z počítača užitočného pomocníka človeka. Každý softwarový produkt má tri zložky:

 • vlastný program na disku, resp. disketách, CD, DVD,
 • dokumentáciu programu
 • licenčné podmienky používania daného programu.

Rozlišujeme systémový softvér a aplikačný softvér.

Medzi softvér zaraďujeme tak operačné systémy a ovládače zariadení, ako aj všetky druhy aplikačných programov, napríklad textové editory a iné kancelárske aplikácie, grafické aplikácie, aplikácie na prehrávanie multimédií, hry a všetky ostatné programy.

Z hľadiska účelu, ku ktorému je software používaný, je možné deliť do niekoľkých základných skupín:

 • Textový editor (MS Word, Word, Writer a pod.)
  Aby sa dali navrhovať a tlačiť stránky, na ktorých je text v kombinácií s grafikou, a aby bola čo najlepšia obsahová i estetická úroveň tlačoviny, musí mať program niekoľko špecifických vlastností:
  • Práca s množstvom typov a veľkostí písma (fonty) na vytváranie nadpisov a zvýrazneného textu.
  • Umožnenie proporcionálneho písma tzn. písmeno "w" a "i" budú v riadku zaberať nerovnako široké miesto.
  • Vytváranie stĺpcov a rámčekov s textom, orámovanie celej strany a iné efekty
  • Vloženie grafických objektov vytvorených externým grafickým editorom
  • Možnosť vloženia špeciálnych znakov, ktoré nie sú priamo na klávesnici počítača
  • WYSIWYG - What You See Is What You Get. Programy umožňujúce vidieť vytváraný dokument na obrazovke tak, ako bude vyzerať v skutočnosti vytlačený na tlačiarni. Táto vlastnosť vylučuje, aby ste urobili chybu pri formátovaní stránky. Ušetrí vám papier, pretože si vytlačíte stranu presne tak ako ste ju chceli mať upravenú.
 • Tabuľkový kalkulátor (MS Excel, Quattro, Calc atď.) - Je program na vytváranie tabuliek. Je to matica čísel (textu, vzorcov) medzi ktorými je možné vykonávať matematické a textové operácie.
 • Databázové systémy (Microsoft Access, MySQL) - Programy na vytváranie a správu databáz.
 • Prezentačný softvér (Microsoft PowerPoint) - Programy na vytváranie prezentácií, multimedálnych súborov určených pre prezentovanie činnosti, alebo veci. Je možné vkladať text, obraz, video, zvuk ...

Doteraz spomínané programy tvoria základ KANCELÁRSKYCH BALÍKOV (Open Office, MS Office, StarOffice, PC Suite 602 Pro)

 • Antivírusové programy a antispywarové (NOD, AVG, Avast, Norton Antivirus) - slúžia na ochranu počítača pred tzv. škodlivými programami - vírusami, trójskymi koňami, spyware a pod.
 • Správa súborov (Windows Commander, Servant Salamander, Turbo Navigator) -Programy na správu súborov. Umožňujú kopírovanie, prenášanie, náhľady, sledovanie zmien, vytváranie a správu adresárovej štruktúry.
 • Zálohovacie, archivačné a kompresné nástroje (Nero Burning ROM, WinZip, WinRAR, Power Archiver, UltimateZip, ...)  - Programy pre vytváranie záloh, kompresiu dát a pod.
 • Multimediálne utility (CD a DVD prehrávač, MP3player, prezerač grafických súborov) - Programy pre prehrávanie a vytváranie multimediálneho obsahu.
 • Grafický editor (Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, Corel Draw!, Corel Photo-Paint)
  • Bitmapové (rastrové) grafické editory sú určené na úpravu fotografií a iných bitmapových obrázkov pre použitie na internete alebo tlač. Od programov tohto typu treba očakávať základné funkcie zmeny veľkosti, orezu, pootočenia obrazu, ručnú či automatickú korekciu farieb, rôzne filtre, zásuvné moduly (tzv. pluginy), efekty, prácu s vrstvami, množstvo automatických funkcií na odstraňovanie chýb fotografií, retuš, prácu s textom, použitie niektorých webových funkcií pre rýchlejšie vytváranie grafiky webových stránok. Množstvom a prevedením týchto funkcií sa jednotlivé programy od seba odlišujú. Do tejto skupiny programov treba zaradiť najmä dva vysoko kvalitné no aj cenovo pre amatérskych grafikov nedostupné produkty známych firiem: Adobe Photoshop a CorelPHOTO-PAINT (v balíku Corel Graphic Suite). Najlepším zástupcom lacnejších programov, ktoré sa snažia podobať spomenutým profesionálnym produktom, je Paint Shop Pro (www.jasc.com), ktorý je dodávaný spolu s programom Animation Shop na vytváranie animácií. Nesmieme zabudnúť ani na kvalitný grafický editor, ktorý bol pôvodne určený pre OS Linux, dnes existuje aj rovnako kvalitná verzia pre Windows. Program, ktorý je distribuovaný pod licenciou GPL t.j. zadarmo, má názov GIMP.
  • Vektorové grafické editory nezapisujú farby jednotlivých obrazových bodov (pixelov), ale vlastnosti jednotlivých objektov vložených do obrazu (napr. čiara - farba, hrúbka, začiatočný bod, koncový bod, ...).
 • Vývojové prostredia programovacích jazykov (Turbo Pascal, Borland Delphi, MS Visual Basic, ...) - Sú programy na vytváranie softvéru. Vyššie programovacie jazyky umožňujú naprogramovať aplikačný softvér. Súčasťou balíka sú ladiace programy a simulátory.
 • Internetové nástroje (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, off-line sťahovače www stránok, FTP, downloadery, HTML editory, ... )  - Nástroje na prezeranie obsahu internetu, sťahovanie, vyhľadávanie stránok, sťahovanie a odosielanie pošty.
 • Systémové nástroje (ovládače, defragmentácia) - Systémové nástroje sú programy na správu operačného systému, správu a údržbu softvéru.
 • Vzdelávacie programy (encyklopédie, slovníky, prekladače, Route66)
 • Geografické informačné systémy a GPS - Programy pre prácu s GPS, mapové softvéry, navigačné softvéry.
 • Ekonomické aplikácie (účtovnícke, skladové, výpožičné) - Ekonomické balíky, účtovníctvo, mzdy, fakturácia, správa skladu, spolupráca s registračnými pokladňami.
 • DTP (DeskTop publishing) - Programy pre prípravu tlače - kníh a časopisov.
 • CAD a 3D modelovanie -  Programy pre kreslenie stavebným a strojárskych výkresov, modelovanie, 3D výstupy, renderovanie a pod.
 • Programy na oddych a relax (hry)

Počítačový softvér vyrábajú programátori, grafici atď v rôznych spoločnostiach, alebo tiež v komunite používateľov.

Tu pramení aj hlavné rozdelenie softvéru na softvér bezplatný a platený.

Platený softvér môžete používať iba vtedy, ak zaplatíte za licenciu softvéru, a nebudete túto licenciu porušovať. Platený softvér teda nemožno vlastniť, je len možné používať ho po zaplatení a splnení podmienok.

KOMERČNÝ SOFTWARE.
Tento software je možné legálne získať iba u autorizovaného predajcu a používať je ho možné iba pri dodržaní licenčných podmienok, uvedených v licenčnej zmluve.

SHAREWARE čiže „najprv skús a potom zaplať“.
Tento software dal autor k dispozícii voľným šírením. V skúšobnej dobe je možné ho používať bezplatne, ale po skončení skúšobnej doby sa nesmie program bez zaregistrovania používať. Podmienkou legálnehopoužívania a získania licencie na používanie je registrácia, pričom podmienky registrácie sa vypíšu po spustení programu.

DEMO VERZIA.
Je program, ktorý nás má nalákať na kúpu určitého software - umožňuje pracovať s programom ako by to bol ponúkaný komerčný software, ale s určitým obmedzením. Demo verzie sa distribuujú zvyčajne bezplatne a môžu sa voľne šíriť ďalej.

BETA VERZIA.
Beta verziou sa nazýva rozpracovaná verzia software, ktorá sa poskytne externým spolupracovníkom, novinárom, významným zákazníkom a iným vybraným záujemcom na otestovanie a zhromaždenie pripomienok (keďže ide o nedokončený program, má zvyčajne mnoho chýb).

Bezplatný softvér je voľne šírený a môže byť jednoducho upraviteľný.

FREEWARE.
Tento software je voľne šíriteľný a používateľný bez akýchkoľvek poplatkov a obmedzení s výnimkou zásahu do zdrojového kódu. Ide zvyčajne o reklamné programy, nenáročné hry a demoverzie pripravovaných programov.

Keď sa autor rozhodne distribuovať svoj softvér ako public domain, vzdáva sa tak všetkých práv diktovať, čo smie a nesmie byť zmenené.


Open source kód, hoci je tiež zadarmo, nesie so sebou aj zopár obmedzení spomenutých v licencii. Používatelia musia vedieť čo môžu a nemôžu robiť s daným kusom programu. Pod pojmom otvorený (open) kód sa myslí to, že používateľ má prístup k zdrojovému kódu programu v jazyku, v ktorom bol napísaný.

Naproti tomu väčšina komerčných programov prichádza už v binárnej verzii zdrojového kódu - bez pribaleného zdrojového kódu. Éru open source nástrojov a programov sa do dnešnej podoby dostala vďaka Linuxu.

Operačné systémy

OPERAČNÝ SYSTÉM je súbor programov, ktoré spravujú prostriedky počítača (procesor, pamäť, V/V zariadenia ...) a zabezpečujú komunikáciu medzi používateľom a výpočtovým systémom.

Operačný systém riadi a kontroluje jednotlivé časti technického vybavenia počítača (HW) a zaisťuje pre aplikácie všetky služby týkajúce sa ovládania technických prostriedkov. Sprostredkuje komunikáciu medzi používateľom a výpočtovým systémom t. j. definuje používateľské rozhranie.

Operačný systém má hierarchickú architektúru:

BIOS (BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM)

 • vrstva závislá na technickom vybavení počítača
 • umožňuje využiť všetky možnosti konkrétneho technického vybavenia

Skladá sa z:

PEVNEJ ČASTI
VARIABILNEJ ČASTI

PEVNÁ ČASŤ  :

ROM BIOS –  umiestnený v pamäti ROM. Zaisťuje technické testy počítača a spustí program na zavedenie ostatných zložiek OS z disku.
SETUP PC – súčasť BIOS, ktorá uchováva nastavenia HW počítača.

VARIABILNÁ ZLOŽKA:

 • dopĺňa v okamihu štartu systému sadu ovládačov pre rozšírené prídavné zariadenia.
  Táto zložka je používateľsky modifikovateľná na základe obsahu nejakého konfiguračného súboru

UEFI - Unified Extensible Firmware Interface  bol pôvodne vyvinutý pre počítače so 64 bitovými mikroprocesormi Intel Itanium.  Postupne boli vyvinuté špecifikácie pre všeobecné použitie UEFI.

Mnohé implementácie EFI majú vzhľad rovnaký ako tradičný BIOS, ale väčšina poskytuje grafické prostredie pre nastavenia.

UEFI podporuje rozšírenia, ktoré lepšie overia funkčnosť komponentov. UEFI používa  GUID Partition Table, ktorá využíva globálne unikátne označenie (Globally Unique ID) pre adresovanie oblastí (partitions) a umožňuje spúšťanie (booting) s hard diskom veľkým až 9.4 ZB.

Prístup do UEFI - Namiesto niekoľko sekundového čakania a následného stlačenia príslušého tlačidla (Del, ESC, F10....) v moderných počítačoch vstupujeme do ponuky možností spúšťania (boot options menu) po spustení Windows. Vstup do tejto ponuky umožní okno Nastavenia (Settings), objaví sa po nastavení kurzora myši do pravého dolného rohu obrazovky, alebo stlačením kombinácie tlačidiel Windows Key + I.  Kliknutím na položku Napájanie (Power) a kliknutím na položku Restart s držaním tlačidla Shift sa váš počítač reštaruje do ponuky nastavení pri štarte (boot options menu).

JADRO OS

 • vrstva nezávislá na technickom vybavení PC.
 • jadro OS realizuje logický vstup a výstup a zaisťuje aj ostatné služby pre aplikačné programy.

NADSTAVBY OS

 • interpreter riadiacich príkazov
 • externé príkazy
 • služobné programy
 • používateľské rozhranie

INTERPRETER:    číta a interpretuje príkazy zadávané operačnému systému používateľom z klávesnice, vopred pripravenej dávky príkazov alebo odoslané používateľským rozhraním.

EXTERNÉ PRÍKAZY:    prechodné natiahnutie zodpovedajúceho kódu z disku.

POUŹÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE:    rozhranie pomocou ktorého komunikuje operačný systém s používateľom. Môže byť textové, alebo grafické.

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode