Informácia, jednotky informácie, hardware, software

21.09.2010 18:28

Informácie nie sú objavom posledných desaťročí. Sprevádzajú človeka od pradávna, sú jeho pamäťou, záznamom toho, čo ľudstvo objavilo a vytvorilo. Majú veľa rôznych podôb, napr. jaskynné maľby, záznamy o záplavách na rieke Níl, rukopisy rímskych filozofov, ľudové piesne, modlitby, mapy, čiarové kódy, ľubovoľné návody, ...

Človek od nepamäti informácie zbiera, uchováva, spracúva a šíri. Robí to preto, lebo ich potrebuje pre svoj každodenný život. Informácie sa stávajú surovinou a tovarom.

Informácia

Informáciou v širšom význame rozumieme akúkoľvek vedomosť, správu, príkaz, číslo, znak atď. Býva najčastejšie v textovej, zvukovej alebo obrazovej forme.

Myšlienky alebo fakty sa stávajú informáciami až vtedy, keď sa vyjadria mimo našej mysle s cieľom odovzdať ich ďalším ľudom, ďalej ich šíriť. Informácie zbierame preto, aby sme mohli komunikovať, čiže šíriť ich tak, aby ich niekto prijal, porozumel im a použil ich. Komunikovať znamená dorozumieť sa, odovzdať a prijať – vzájomne si vymieňať informácie, preniesť a šíriť, sprístupniť a spájať sa.

Myšlienky, vedomosti, správy upravené do takej podoby, aby ich bolo možné ukladať a pracovávať sa označujú pojmom údaj. Nie každý údaj je informáciou. Údaj sa stáva informáciou vtedy, keď prinesie prijímateľovi novú vedomosť o nejakom fakte, jave alebo udalosti.

Informácia má nehmotný charakter. Nositeľom informácie je signál (elektrický, svetelný, zvukový ...).

V 30. - 40. rokoch 20. storočia došlo k prudkému rozvoju komunikácie medzi ľuďmi na veľké vzdialenosti. Vzrástlo množstvo informácií, ktoré môže človek získať v akejkoľvek forme (noviny, časopisy, knihy, rádio, televízia, Internet ...). Hovoríme o tzv. informačnej explózii. Vznikla nová vedná disciplína - informatika.

Predmetom informatiky je efektívny:

  • zber (zhromažďovanie)  informácií
  • spracovávanie informácií
  • ukladanie informácií
  • vyhľadávanie informácií

Efektívne spracovanie veľkého množstva informácií nie je mysliteľné bez pomoci prostriedkov, ktoré dokážu spracovávať obrovské množstvá informácií nepredstaviteľne rýchlo. Preto sa súčasne s rozvojom informatiky začal aj rozvoj prostriedkov, ktoré umožňujú realizáciu jej výsledkov.

Výpočtová technika

sú všetky technické prostriedky umožňujúce prijatie, spracovanie, uchovanie a výstup informácií rôzneho typu

Hlavným prostriedkom spracovávania informácií sa dnes stal počítač

Jednotky informácie

Na svete je nekonečné množstvo informácií. Na meranie množstva informácií bola zvolená jednotka informácie - jeden BIT (b). Je to najmenšie množstvo informácie. Je to množstvo informácie obsiahnuté v odpovedi na otázku, ktorá umožňuje len odpoveď

áno - nie

pravda - nepravda

logická 1 - logická 0

1 bit má dva možné stavy, preto sa dá ľahko ukladať a spracovávať prostredníctvom dvojkovej sústavy. Vyhovuje to aj z technických príčin. napríklad ukladanie informácií na magnetické médiá - zmagnetizované = logická 1, nezmagnetizované = logická 0.

Môžeme vytvoriť rôzne skupiny bitov (jednotiek a núl) a im prisúdiť nejaký dohodnutý význam - vytvoríme tak KÓD. Pomocou zvoleného kódu môžeme previesť do dvojkovej sústavy akýkoľvek znak.

Napríklad:

písmeno a 000000
písmeno b 000001
písmeno c 000010
písmeno č 000011
písmeno d 000100
písmeno e 000101

 

 

 

 

 

 

Osvedčilo sa používanie 8 bitov. Zaviedla sa preto aj väčšia jednotka informácií 1 BYTE (B) - slabika.

1 byte = 8 bitov (1 B = 8 b)

Vznikla tak skupina 256 možnosť kódovania čísel a znakov. Z množstva kódov sa dnes pre ukladanie a prenos používa ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Americký normalizovaný kód pre výmenu informácií). Pôvodne vznikol ako kód pre medzinárodný prenos údajov diaľnopisom.

V praxi sa používajú násobky bytu:

1 kB (kilobyte) =  1024 B

1 MB (megabyte) =  1048576 B

1 GB (gigabyte) = 1073741824 B

Hardvér

Hardvér (angl. hardware alebo HW) je súhrnný názov pre technické vybavenie počítača a počítačových komponentov.

Medzi hardvér patria všetky počítače a ich súčasti, periférie (zobrazovacie jednotky, zariadenia na vstup a výstup údajov) a tiež aj zariadenia, ktoré je možné pripojiť k počítaču.

V úvodzovkách „všetko, čo sa dá chytiť“, čiže všetko hmotné čo patrí k počítaču.

Softvér

Softvér (angl. software alebo SW) je označenie pre programové vybavenie počítača alebo súhrn všetkých programov, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení. Má nemateriálnu povahu, hovoríme o vývoji softvéru. Rozlišujeme systémový softvér a aplikačný softvér.

Medzi softvér zaraďujeme tak operačné systémy a ovládače zariadení, ako aj všetky druhy aplikačných programov, napríklad textové editory a iné kancelárske aplikácie, grafické aplikácie, aplikácie na prehrávanie multimédií, hry a všetky ostatné programy.

Počítačový softvér vyrábajú programátori, grafici atď v rôznych spoločnostiach, alebo tiež v komunite používateľov. Tu pramení aj hlavné rozdelenie softvéru na softvér bezplatný a platený. Bezplatný softvér je voľne šírený a môže byť jednoducho upraviteľný. Platený softvér môžete používať iba vtedy, ak zaplatíte za licenciu softvéru, a nebudete túto licenciu porušovať. Platený softvér teda nemožno vlastniť, je len možné používať ho po zaplatení a splnení podmienok.

Softvér sa dá získať na Internete, lokálnej sieti, na pamäťových médiách (CD, DVD...), alebo už predinštalovaný na novom počítači. 

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode